نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی جوامع هدف آشکار سازمان بهزیستیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پزشکی اجتماعی

پژوهشگران: 
آقازاده معصوم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: بنیادشهید و امور ایثار گران

خروجی طرح: 

بررسی میزان سلامت عمومی جوامع هدف آشکار و مقایسه میزان سلامت عمومی انها با سلامت عمومی افراد جامعه


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

به طور عام، درصد کثیری از افراد جامعه را در برهه ای از زمان، جوامع هدف بهزیستی تشکیل می دهند؛ اما به طور اخص، جوامع هدف بهزیستی شامل دو گروه آشکار و پنهان است که در این تحقیق، جوامع هدف آشکار بهزیستی یعنی سالمندان بالای 60 سال، زنان سرپرست، افراد دارای ناتوانی، بیماران صرعی و روانی مزمن در کل کشور و به تفکیک آستانه بررسی گردیدند. شایان ذکر است که در این تحقیق اهداف فرعی و چندگانه ای نیز بررسی شده است؛ یعنی برای تعیین سیاستگذاری ها و اولویت های آموزشی، اجرایی و پژوهشی سازمان بهزیستی کشور، علاوه بر برآورد جوامع هدف آشکار، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانوارها، خانوارهای تحت پوشش سازمان های حمایتی، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی جوامع هدف آشکار و میزان سلامت عمومی آنها، همچنین بررسی دیدگاه افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در خصوص خدمات ارائه شده و میزان رضایت مندی آنها از این خدامات، آشنایی خانوارها با برنامه های سازمان بهزیستی و ... مطالعه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):