نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مدیریت روستاییگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی روستایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

خروجی طرح: 

این طرح ها پس از تدوین نهایی در کارگاه های آموزشی دهیاران مورد استفاده قرار گرفت و در اختیار 1100 نفر از دهیاران قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

مناطق روستایی بخش عمده ای از جمعیت و عرصه های طبیعی کشور را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می نمایند. با توجه به اهمیت و جایگاه این مناطق در توسعه کشور، مشکلات و چالش هایی که این مناطق در فرآیند توسعه مواجه هستند، شناخت آنها و ارائه راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. این طرح با هدف شناخت و تحلیل ویژگی های برنامه ریزی توسعه روستایی در کلیه ابعاد و به ویژه در بخش مدیریت امور عمومی روستا تهیه و تدوین گشته است. امور عمومی روستاها در کشور ما تا چند سال پیش متولی مشخصی نداشته و به نوعی، از مقوله های فراموش شده برنامه ریزی روستایی محسوب می گردید. خوشبختانه پس از تصویب طرح "تشکیل دهیاری ها" در روستاهای کشور توسط مجلس شورای اسلامی (در سال 1377) مدیریت امور عمومی متولی اصلی خود را شناخت. لذا جهت توانمندسازی دهیاران و آشنایی آنها با کلیه ابعاد برنامه ریزی توسعه روستایی این طرح با رویکرد آموزشی تدوین گردید. خروجی این طرح تدوین طرح های کاربردی با رویکرد آموزشی در زمینه های طرح هادی روستایی و روند ساخت و ساز در روستاها، نحوه تهیه برنامه های پنج ساله توسعه روستایی، محیط زیست روستا، تهیه طرح های توجیهی درآمدزا، مدیریت بحران، دستورالعمل های فنی دهیاری ها، حمل و نقل روستایی، گردشگری روستایی، قوانین و مقررات دهیاری ها، نحوه وضع و وصول عوارض دهیاری ها و مدیریت بافت های باارزش روستایی می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):