نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر ماساژ نقطه سانینجیائو بر سیرمرحله فعال زایمانی در زنان نخست زای بستری دربخش زایمان بیمارستان شهید اکبرآبادی تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: زنان و زایمان

پژوهشگران: 
شاه علی شاداب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

ارائه مقاله در کنگره سلامت خانواده


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

زایمان یکی از مهمترین وقایع زندگی هر زن است که خاطره آن برای همیشه در ذهن او می ماند. وقایع منفی این رویداد آثار روانی نامطلوبی برای زن و خانواده اش بوجود می آورد. به همین دلیل اخیرا به خوشایند کردن تجربه زایمان با کاهش درد و کاهش طول مراحل زایمانی توجه زیادی معطوف شده است و این امر خود می تواند منجر به کاهش سزارین های انتخابی در زنان گردد. پژوهش حاضر یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که با هدف بررسی تاثیر ماساژ نقطه سانینجیائو بر سیر مرحله فعال زایمانی (طول مرحله فعال زایمانی، شدت درد و نوع زایمان) در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان شهید اکبرآبادی شهر تهران در سال 87- 1386انجام شد. از میان زنان مراجعه کننده جهت زایمان به این بیمارستان، 120 نفر که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 60 نفر). پس از معاینه واحدهای پژوهش پرده های جنینی پاره شده و در صورت مکونیومی بودن از مطالعه خارج می شدند. دردهای بیمار و شدت درد به مدت 30 دقیقه کنترل شده سپس به مدت 30 دقیقه در طول دردها در گروه مداخله، ماساژ نقطه سانینجیائو با انگشت میانی و اشاره در امتداد کانال و در گروه کنترل لمس این نقطه بدون ماساژ صورت می گرفت. دو ساعت پس از پذیرش بیمار، معاینه لگنی صورت می گرفت و در صورت عدم پیشرفت اکسی توسین به صورت انفوزیون 5 واحد در 500 سی سی رینگر شروع می شد. در پایان، طول فاز فعال، شدت درد، نیاز به اکسی توسین، میزان انفوزیون اکسی توسین دریافتی و نوع زایمان در دو گروه ثبت شد. داده ها با نرم افزار Spss آنالیز گردید. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تی مستقل و خی دو استفاده شد. بین میانگین طول فاز فعال در دو گروه با P=0.0001 اختلاف معنی دار وجود داشت و همچنین بین نوع زایمان با (P=0.0001)، نمره شدت درد دو گروه ((p=0.003، نیاز به اکسی توسین (p=0.017) و میانگین اکسی توسین دریافتی دو گروه (p=0.003) نیز اختلاف معنی داری وجود داشت. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که ماساژ نقطه سانینجیائو باعث کاهش طول مرحله فعال زایمانی، کاهش نیاز به اکسی توسین و همچنین کاهش سزارین و کاهش شدت درد می گردد. لذا از آنجایی که یکی از دلایل تمایل زنان به سزارین، درد زایمان است پس با استفاده از این تکنیک که حداقل عوارض جانبی را برای مادر و جنین دارد و علاوه بر آن با پروسه زایمان تداخلی ندارد و حتی به پیشرفت زایمان نیز کمک می کند می توان کمک بزرگی را به جامعه در این زمینه نمود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):