نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر مکیدن پستان توسط شیر خواران در حین واکسیناسیون بر درد ناشی از آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: طب کودکان

پژوهشگران: 
شاه علی شاداب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

مدیریت درد یکی از چالش های مهم اعضای تیم درمانی است. طبق شواهد موجود، نوزادان نسبت به دیگران واکنش بیشتری به درد نشان می دهند و بررسی و دستیابی به تدابیری جهت تسکین درد آنان ضروری است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مکیدن پستان توسط شیرخواران در حین واکسیناسیون بر درد ناشی از آن انجام گردید.
در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، 76 نوزاد ترم سالم 42 ماهه ای که اولیاء آنها رضایت به همکاری داشتند، شرکت نمودند و به صورت تصادفی قبل از انجام مداخله به دو گروه از نظر سن و جنسی همگون گشته و سپس تقسیم شدند. هنگام تزریق عضلانی واکسن سه گانه، نوزادان گروه مداخله، دو دقیقه قبل، حین و حداقل 15 ثانیه بعد از واکسیناسیون در آغوش مادر از شیر مادر تغذیه شدند و در گروه کنترل، شیرخواران در طی واکسیناسیون طبق روال معمول مراکز فوق، بر روی تخت قرار داده شدند. نوزادان بر اساس چک لیست اصلاح شده واکنش های رفتاری درد از 5 ثانیه قبل از شروع تزریق واکسن تا 15 ثانیه بعد از آن مورد مشاهده قرار گرفتند. (تمام تزریقات توسط یک فرد ماهر و کلیه مشاهدات توسط یک مشاهده گر آموزش دیده در محیطی آرام صورت گرفت) داده ها با کمک آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که میانگین سن شیرخواران در گروه مکیدن پستان 81.53±41.46 روز و در گروه کنترل 81.61±40.59 روز، وزن شیرخواران به ترتیب در دو گروه مذکور 6.65±1.17و 6.70.1.14 کیلوگرم و قد آنها به ترتیب 63.38±5.06 و 64.27±5.50 سانتی متر بود. بین واکنش های رفتاری درد شامل تغییرات چهره (4 گزینه)، حالت گریه (5 گزینه) و حرکات بدن (6 گزینه) در دو گروه مداخله و کنترل اختلاف معنی دار وجود داشت.(P<0.0001) در بررسی تاثیر جنس، سن و زمان تغذیه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
با توجه به تاثیر مداخله بی خطر مکیدن پستان توسط شیرخوار بر تسکین درد حین واکسیناسیون، پیشنهاد می شود روش فوق در مراکز مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):