نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

گونه شناسی معماری و سازه ای مسکن روستایی استان کردستانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

معماری مسکن روستایی در مناطق مختلف استان کردستان جهت به کاربردن آنها در طرح های معماری جدید مسکن روستایی است.
این طرح مطالعاتی شامل دو بخش عمده است. بخش اول به شناخت و معرفی کامل روستاهای استان کردستان، انتخاب 40 روستای نمونه و برداشت اطلاعات و نقشه های 120 گونه موجود مسکن روستایی اختصاص یافته است و بخش دوم به تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها و همچنین ارائه ضوابط و معیارهای طراحی مسکن روستایی و تهیه چند طرح معماری برای مسکن روستایی استان اختصاص دارد.
نتایج طرح عبارت اند از:
-1 تعیین الگوی نظری مطالعات
-2 برداشت میدانی و جمع آوری داده ها و نمونه های مطالعاتی (از 40 روستای استان)
-3 بررسی معیارها و تعیین سرانه ها
-4 تدوین ضوابط طراحی
-5 تدوین ضوابط اجرایی
-6 طراحی موردی چند نمونه مسکن روستایی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):