نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

وضعیت سلامت روانی و عوارض روانشناختی در کارگران دارای کمر درد مزمن در یک کارخانه صنعتیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: سلامت روان

پژوهشگران: 
علی بیگی ندا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت سلامت روانی و عوارض روانشناختی درد مزمن در یکی از کارخانجات صنعتی ایران پرداخته است.
در زمان اجرای پژوهش یعنی از مهر 1384 تا خرداد ماه 1385، تعداد 45 نفر به عنوان گروه مورد و 72 نفر نیز به عنوان گروه کنترل از افراد فاقد درد وارد پژوهش شدند. از پرسشنامه GHQ-28 برای سنجش سلامت عمومی، نشانگان جسمی، افسردگی، اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی و از پرسشنامه درد برای ارزیابی عوارض درد استفاده شده است.
یافته ها نشان داد که دو گروه مورد بررسی در سطح کلی سلامت عمومی با هم تفاوت دارند و سطح سلامت عمومی افراد دارای درد مزمن به طور معنی داری پایین تر از افراد گروه بیمار است. همچنین بین دو گروه در نشانه های جسمی، اضطراب و افسردگی تفاوت وجود دارد و نمرات گروه دارای کمردرد مزمن در این سه خرده مقیاس اختلال در عملکرد اجتماعی دو گروه تفاوتی مشاهده نشد. افرادی که غیبت بیشتری داشتند، اضطراب، افسردگی و اختلال در عملکرد اجتماعی بیشتری نیز نشان دادند. همچنین بین دو گروه مبتلا به کمر درد مزمن و کنترل در اختلال خواب، خستگی و رضایت کار تفاوت معنی داری وجود داشت. ولی در مصرف سیگار بین آنها تفاوتی دیده نشد. نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهش های انجام شده قبلی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):