نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین استراتژی توسعه تجارت خارجی استان خراسان رضویگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آبان 1385

کارفرما: سازمان بازرگانی خراسان رضوی

خروجی طرح: 

تنظیم و چاپ مقاله پژوهشی
نتایج حاصل از این مطالعه در استانداری و سازمان بازرگانی و اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی جهت اتخاذ سیاست های توسعه تجارت خارجی و افزایش حجم مبادلات تجاری استان خراسان رضوی با کشورهای مختلف مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

با توجه به آنکه استان خراسان رضوی اهمیت ویژه ای در تجارت خارجی دارد، هدف این مطالعه بررسی وضعیت تجارت خارجی این استان و تدوین راهبردهای توسعه آن با توجه به وضعیت تولید، مزیت نسبی محصولات و بازارهای هدف است. برای رسیدن به این هدف تابع صادرات بخش کشاورزی و صنعت استان در قالب مدل رگرسیونی خطی لگاریتمی با استفاده از متدولوژی ARDL برآورد شد. همچنین جهت تدوین راهبردهای توسعه تجارت خارجی استان، از تحلیل SWOT استفاده شد. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده به منظور بهبود جایگاه استان خراسان رضوی در تجارت خارجی کشور 35 راهبرد اتخاذ شد. از جمله این راهبرد می توان به فرهنگ سازی با هدف تولید برای صادرات، توسعه صنایع و معادن دارای مزیت، حمایت همه جانبه از توسعه تولید محصولات صادراتی، فعال نمودن مناطق ویژه اقتصادی، ایجاد مشوق های لازم برای تشکیل شرکت های بزرگ و... اشاره داشت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):