نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اندازه گیری فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در رودخانه مندگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
خاکپور امیر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: اداره کل محیط زیست استان بوشهر

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

اهمیت منابع آبی خصوصا روان آب های سطحی (رودخانه ها) در تامین نیازهای آبی انسان، حیوانات و صنایع، لزوم حفاظت آنها را در برابر آلودگی ها بیش از پیش مطرح می کند. آلودگی رودخانه ها به فلزات سنگین در اثر تخلیه های غیرمجاز صنعتی، خطرهای بهداشتی و زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارد. در این باره پروژه مطالعات تعیین میزان آلودگی رودخانه مند به سه فلز سنگین سرب، روی و کادمیوم توسط اداره کل محیط زیست استان بوشهر تعریف شده است.
در این مطالعه پس از کسب اطلاعاتی در زمینه موقعیت منطقه و جایگاه رودخانه مند در آن، هواشناسی و هیدرولوژی منطقه، اندازه گیری فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم انجام شد. بدین منظور پنج ایستگاه در طول رودخانه مند مشخص گردید. نمونه برداری ها با روش های مبتنی بر استاندارد متد در سه مرحله و به فاصله زمانی یک هفته صورت پذیرفت. متوسط غلظت فلزات سرب، روی و کادمیوم به ترتیب در ایستگاه اول (بالا دست) 5.40، 8.97 و 0.44 در ایستگاه دوم 5.70 ،10.08 و 0.78 در ایستگاه سوم 5.28 ،11.54 و 0.73 در ایستگاه چهارم 5.30 ،11.59 و 0.65 و در ایستگاه پنجم (پایین دست)14.37 ، 14.73 و 2.23 پی پی بی بود. در بررسی روند تغییرات غلظت فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم می توان عنوان کرد که مقدار این آلاینده ها از بالادست رودخانه به سمت پایین دست در حال افزایش است که مطابق فرضیات نشر آلودگی در رودخانه است. همچنین در ایستگاه آخر یعنی بردخون، شاهد افزایش غیرطبیعی غلظت فلزات بوده ایم که نشان دهنده ورود آلاینده به رودخانه است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):