نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناخت بازارهای هدف فرش استان خراسان رضویگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: سازمان بازرگانی خراسان رضوی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این مطالعه درسازمان بازرگانی و اداره کل تعاون استان خراسان رضوی و نیز مرکز ملی فرش ایران مورد بهره برداری قرار گرفته شده است.
تنظیم مقاله پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

فرش مهم ترین کالای صادرات غیرنفتی کشور است و طی چهار دهه گذشته بیش از 26.79 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس هدف کلی این تحقیق بررسی عملکرد صادراتی فرش دستباف ایران و شناسایی بازارهای هدف و موانع حضور در آنها است. به این منظور ابتدا با استفاده از معیار مزیت نسبی آشکار شده (RCA)، مزیت نسبی فرش دستباف ایران محاسبه شد، سپس مناسب ترین بازارهای بالقوه صادراتی فرش از روش تاکسونومی مشخص شدند. نتایج نشان داد که طی سال های 2005-1997, ایران در تولید فرش دستباف دارای مزیت نسبی است، اما طی سال های 2005- 2001 مزیت نسبی آن کاهش یافته است و این روند نزولی حاکی از تضعیف موقعیت رقابتی این کالا در سطح جهان است. همچنین کشورهای آمریکا، امارات، ژاپن و اتریش جزء عمده ترین بازارهای بالقوه برای صادرات فرش دستباف ایران هستند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):