نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر آموزش تغذیه برآگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اهواز در خصوص کم خونی فقرآهن و ارائه الگوی آموزشی مناسبگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: آموزش بهداشت

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در فصلنامه پژوهشی طلوع بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
ارائه مقاله به صورت پوستر در دهمین کنگره تغذیه ایران و چاپ مقاله در مجله تغذیه ایران (متا)


نوع: بنیادی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی کارایی بسته آموزشی فراهم شده در تغییر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان درخصوص کم خونی و فقر آهن بود. این مطالعه یک مداخله آموزشی بود که بر روی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اهواز در سال 1386 در دو گروه مداخله و کنترل انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات این مطالعه عبارت بودند از پرسشنامه شامل آگاهی، نگرش و عملکرد، پرسشنامه بسامد غذایی و شاخص های مهم کلینیکالی (درصد اشباع ترانسفرین، هموگلوبین و فریتین) که در 2 نوبت قبل و بعد از آموزش انجام شد. این مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی نه تنها برآگاهی، نگرش و عملکرد ذهنی دانش آموزان تاثیر داشته بلکه بر تغذیه آنان که توسط بسامد غذایی سنجش گردید، موثر بوده است. یافته های مطالعه حاضر بیانگر این است که رفتار مداخله آموزشی با صرفه ترین و پایدارترین راه مقابله با کم خونی ناشی از فقر آهن در جوانان و نوجوانان می باشد. لذا طراحی برنامه های آموزشی در این رابطه برای گروه های سنی نوجوانان و جوان به خصوص دختران پیشنهاد می گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):