نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و نقد برنامه و سیاست های پژوهشی در حوزه معماری و طراحی محیط در کشور (در سال های 80-83)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری و شهرسازی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1386 مرداد

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از:
انتخاب محور پژوهشی گروه پژوهشی معماری و طراحی محیط
تدوین اولویت های پژوهشی و ارائه عناوین طرح تحقیقاتی
ایجاد مبانی اولیه تشکیل بانک اطلاعات تخصصی گروه
در این طرح ضمن بررسی دیدگاه های کلان کشور در رابطه با موضوعات مرتبط با معماری و شهرسازی و اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی در این حوزه، نظام پژوهشی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. این نظام متشکل از دستگاه های اجرایی، مطالعاتی و پژوهشی مرتبط و نحوه واگذاری طرح های پژوهشی می باشد. همچنین میزان اعتبارات اختصاص یافته به این موضوعات در طی سال های اخیر یکی دیگر از موارد قابل بررسی در این طرح می باشد.

 
 
Title:Abstract:

اهداف طرح عبارت اند از:
انتخاب محور پژوهشی گروه پژوهشی معماری و طراحی محیط
تدوین اولویت های پژوهشی و ارائه عناوین طرح تحقیقاتی
ایجاد مبانی اولیه تشکیل بانک اطلاعات تخصصی گروه
در این طرح ضمن بررسی دیدگاه های کلان کشور در رابطه با موضوعات مرتبط با معماری و شهرسازی و اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی در این حوزه، نظام پژوهشی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. این نظام متشکل از دستگاه های اجرایی، مطالعاتی و پژوهشی مرتبط و نحوه واگذاری طرح های پژوهشی می باشد. همچنین میزان اعتبارات اختصاص یافته به این موضوعات در طی سال های اخیر یکی دیگر از موارد قابل بررسی در این طرح می باشد.Keyword(s):