نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی بالینی اثر واکسن زنده کم خونی عفونی ماکیان (Nobilis CAVP4) در ایجاد ایمنی علیه بیماری کم خونی در گله مادر گوشتیگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: شرکت کیمیا فام

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کار فرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این طرح به منظور اثبات این فرضیه که واکسن زنده کم خونی عفونی ماکیان (Nobilis CAVP4) قادر به ایجاد ایمنی بالا، بادوام و یکنواخت در گله مادر گوشتی می باشد طی یک دوره 7 ماهه به صورت آزمایش فارمی (Field trial) اجرا گردید.
در یک فارم صنعتی پرورش مرغ مادر گوشتی نژاد Ross با ظرفیت 6 سالن و هر سالن 5000 قطعه با شرایط استاندارد، واکسن زنده Nobilis CAVP4 در سن 6 هفتگی، یک نوبت زیر جلدی (sc) تزریق شد. از گله مادر در فواصل تقریبا یک ماه (10±30 روز) به تعداد 5 نوبت تا 26 هفتگی و دوبار از جوجه های هچ شده این گله در هچری، به فاصله تقریبا 2 ماه، خونگیری به عمل آمد. تیتر آنتی بادی سرمی علیه بیماری کم خونی عفونی ماکیان به روش آزمایش الیزا با کیت synbiotics اندازه گیری شد. میانگین تیترهای آنتی بادی و ضریب یکنواختی (CV%) آنها در گله مادر و نتایج و هم چنین تعداد و درصد تیترهای آنتی بادی بالاتر از 5000 در هر نوبت خونگیری در گله مادر محاسبه شد.
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که تیتر آنتی بادی ناشی از واکسن دوام مناسب داشته است. تیتر آنتی بادی در مادر بعد از رسیدن به اوج (3ماه پس از واکسن) به میانگین 7202 می رسد و پس از گذشت 5 ماه بعد از واکسن به 6695 می رسد هم چنین مقایسه تیتر آنتی بادی در دو سری نتایج با فاصله تقریبا 2 ماه نشان می دهد که تیترآنتی بادی در نتایج کاهش نیافته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):