نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل اقتصادی واگذاری مراتع در چارچوب طرح های مرتع داریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی

خروجی طرح: 

از نتایج حاصل از این مطالعه در اداره کل منابع طبیعی، سازمان جهادکشاورزی و اداره کل محیط زیست استان خراسان رضوی بهره برداری می شود.
تنظیم و چاپ مقاله پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

مراتع در صورت بهره برداری صحیح می توانند یکی از تکیه گاه های مطمئن برای اقتصاد باشند، از این رو هدف کلی این مطالعه تحلیل اقتصادی واگذاری مراتع در قالب طرح های مرتع داری در استان خراسان رضوی است. بنابراین، تابع تولید مرزی تصادفی برای این مراتع تخمین و کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی آنها محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که طرح های مرتع داری در این استان باعث افزایش تولید این مراتع تا حدود دو برابر نسبت به قبل از واگذاری شده است. همچنین متوسط مقادیر کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی در طرح های مرتعداری به ترتیب 80، 35 و 44 درصد محاسبه شده است. بررسی عوامل موثر بر عدم کارایی فنی طرح های مرتعداری نیز نشان داد که از بین متغیرهای مذکور، متغیرهای دریافت وام، وسعت مرتع، تعداد ساعات آموزش و مدت زمان اجرای طرح تاثیر مثبت و متغیر تعداد بهره بردار تاثیر منفی بر روی کارایی فنی مرتعداران دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):