نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین چک لیست مربوط به کنترل های محیط زیست فعالیت های عمرانی در محیط های دریاییگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: آلودگی و بهداشت محیط

پژوهشگران: 
میرکی غلامرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان

خروجی طرح: 

در این طرح جهت کنترل فعالیت های عمرانی در محیط هایی دریایی چک لیستی تهیه و تنظیم شد که کارفرما جهت کارهای آینده خود از آن استفاده خواهد نمود.
نتایج به دست آمده در یک همایش ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

تسخیر دریا و انجام فعالیت های انسانی از جمله موضوعات مورد توجه انسان طی قرن های متمادی بوده است. بشر امروزی با ابزار فکر و تکنولوژی نو به بهره گیری نامتعادل از دریا پرداخت. زیاده روی در بهره برداری و یا به عبارت دیگر ناپایداری در بهره گیری عاملی بود تا به خلق واژگان جدیدی برسیم از جمله آلودگی، حفظ تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی، گازهای گلخانه ای، باران های اسیدی، فاضلاب های صنعتی، آلاینده های آلی پایداری، سازمان های بین المللی متعددی برای پرداختن به این موضوع شکل گرفت و به تبع آن کنسوانسیون های متعددی خلق شد تا دول مختلف دنیا و مردمانشان به این مقالات بین المللی گران نهد. امروزه برای شناسایی، کنترل اثرات و تبعات فعالیت های انسانی در محیط دریایی شرایط کاری متعددی پیشنهاد و ارائه می شود که یکی از تاثیرگذارترین آن ها شناسایی و طبقه بندی فعالیت های انسانی در قالب چک لیست است. گزارش این طرح نیز در شش فصل ارائه شده که به شرح ذیل می باشند.
فصل اول در مورد اهمیت کنترل عوامل تاثیرگذار بر کیفیت محیط زیست دریایی در اثر فعالیت های عمرانی دریایی است.
فصل دوم: اختصاص به ضرورت وجود یک چک لیست کامل زیست محیطی دارد.
فصل سوم: در مورد تشریح فاکتورهای مورد نظر در چک لیست مربوط به کنترل های زیست محیطی در فعالیت های عمرانی دریایی است.
فصل چهارم: مربوط به راهنمای چک لیست مربوط به کنترل های زیست محیطی در فعالیت های عمرانی دریا است.
فصل پنجم: اختصاص به چک لیست مربوط به کنترل های زیست محیطی در فعالیت های عمرانی دریا دارد.
در فصل ششم نیز استانداردهای زیست محیطی و روش های کنترل و پایش فاکتورهای زیست محیطی بنادر ارائه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):