نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

خلیج فارس در آیینه ایران و جهانگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی علوم سیاسی

پژوهشگران: 
باقری کبورق علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1367

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

این مطالعه ابتدا اهمیت استراتژیک مناطق حوزه خلیج فارس در جهان معاصر به خصوص از زمان پیدایش نفت را بررسی می کند، سپس با توصیف وضعیت تاریخی و جغرافیایی منطقه دنبال می شود، آن گاه دکترین ها و استراتژی های اتحاد جماهیر شوروی در مورد این منطقه تحلیل می شود. در بخش بعدی سیاست ها و استراتژی های ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس مورد بررسی قرار می گیرد.
مساله اصلی در قسمت های مختلف این تحقیق بررسی سیاست خارجی ابرقدرت ها در مورد ایران است و در پایان مواضع و اهمیت ابرقدرت ها از تحمیل جنگ به ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
روش تحقیق در این بررسی توصیفی تحلیلی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):