نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی کارآیی محصول Phosretic در نارسایی های کلیوی و کبدی در گله های جوجه گوشتیگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: شرکت داروسازی داملران رازک

خروجی طرح: 

نتایج طرح طی یک گزارش برای شرکت مذکور ارسال گردید تا ضمن نگهداری در سوابق داروی خود، آنرا برای تکمیل مدارک خود برای ثبت دارو به سازمان دامپزشکی کشور ارسال نمایند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف اصلی این طرح ارزیابی عملکرد استفاده از Phosretic در درمان مشکلات کلیوی، کبدی و ارزیابی شاخص های تولید و مقایسه آن با داروی مشابه می باشد.
فسرتیک دارویی است که در طیور گوشتی به منظور پیشگیری و محافظت کلیه و کبد کاربردارد
.
در این طرح که هدف آن ارزیابی کارایی فسرتیک در نارسایی های کلیوی و کبدی طیور گوشتی می باشد در یک فارم طیور گوشتی که احتمال مشکلات نفروپاتی یا هپاتوپاتی در آن می رود (متعاقب مصرف آنتی بیوتیک های نفروتوکسیک مانند سولفانامیدها و یا بیماری های نفروپاتوژن مانند برونشیت و ...) دو گروه انتخاب خواهند شدند به یک گروه از فسرتیک به میزان 1 گرم در لیتر به مدت 4 روز و به گروه دیگر از داروی شاهد که از ترکیبات مشابه موجود در بازار است طبق سفارش شرکت سازنده دارو داده شد سپس شاخص های پرورشی (میانگین وزن ـ درصد تلفات و ضریب تبدیل غذایی و عدد تولید) حداقل به مدت 2 هفته پس از درمان ثبت و سپس از نظر آماری آنالیز و در گروه آزمایش و شاهد مقایسه شدند
.
بررسی آنالیز آماری نتایج نشان می دهد که شاخص های پرورش در دو گروه آزمون و شاهد دارای تفاوت معناداری نمی باشد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):