نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و تعیین روش تهیه و تولید پنیر سویا در ایرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: صنایع غذایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1374

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از اجرای این پژوهش تدوین و جهت بهره برداری قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در مدت ده سال گذشته، بشر با مشکل بسیار جدی بحران غذا مواجه شده است. به طوریکه کارشناسان تخمین زده اند که گرسنگی و سوء تغذیه، عامل بیماریهایی هستند که سالانه زندگی 15 تا 20 میلیون انسان را می گیرد 45000) تا 60000 در روز) و بیشتر این قربانیها بچه های زیر 5 سال هستند. بر طبق گزارشات FAO بالغ بر 400 تا 500 میلیون کودک در بدترین شرایط سوء تغذیه در 60 نقطه از فقیرترین کشورها زندگی می کنند که رشد و توان ذهنی شان به طور همبستگی عقب افتاده است و بیشتر از ¼ ساکنین زمین در چند سال گذشته با گرسنگی چاره ناپذیری روبرو شده اند. با توجه به رشد کنونی جمعیت دنیا که به طور وحشت آمیزی سیر صعودی را طی می کند غفلت از بحران غذا نه فقط چگونگی حل آن را مشکل می کند بلکه وضعیت بسیار بدتری را نیز بوجود می آورد. لذا کارشناسان معتقدند که به بحران غذای دنیا باید اهمیت زیادی داده شود و مهمترین راهنمای مغذی را نیز فرآورده های پروتئینی می دانند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):