نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی روش های غیرمخرب اندازه گیری خلوص طلاگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
معدنی پور خسرو (مسئول طرح)
علی مرادی ابوالحسن (همکار طرح)
فرحی نوید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

از زمانهای بسیار دور طلا یکی از فلزات مورد توجه مردم سراسر جهان بوده و می باشد. در سراسر جهان و در طی اعصار انسانها به دنبال کشف معادن این فلز گرانبها بوده و بعد از یافتن آن تعیین خلوص آن بسیار اهمیت داشته است. در طول این چند هزار سال روشهایی برای تعیین خلوص طلا یافت شده و در عصر حاضر نیز روشهای نوینی به آنها اضافه شده است. در این پروژه، روشهای تعیین خلوص طلا، اعم از روشهای مخرب و غیر مخرب، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است در انتها دو روش عیارسنج صوتی و عیارسنج الکترونیکی به صورت طرح جدید معرفی شده است.

 
 
Title:

Study and Research on the Methods of Nondestructive Measurement of Gold CaratAbstract:

From long ago gold has been one of the most valuable Metals for men. most people of the world have tried to find gold mines and after that the determination of the purity of gold has had the most importance. Many methods have been discovered and invented during recent thousands years and in our time some new methods have been found and added to them. In this project we analyze all of the methods that have been used (destructive and nondestructive methods) in all the countries. At last we offer two new proposals for acoustical and electronical methods.

 Keyword(s):