نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی توانایی دو گونه گیاهی Cynara Scolymus & Satureja hortensis در پالایش فلزات واسطه (سرب، جیوه، آرسنیک، کادمیم و نقره)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
خان احمدی معصومه (مسئول طرح)
کریمی ناصر (همکار طرح)
سهیلی ژاله (همکار طرح)
خرمی وفا محمود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

آلودگی های فلزات سنگین که از مسائل جدی و مهم زیست محیطی است عمدتا از فعالیت های انسانی ناشی می شود. فناوری های گیاه پالایی به انتقال آلاینده های فلزی نظیر سرب، کادمیم، نقره، جیوه و آرسنیک از خاک های آلوده کمک می کند.
این طرح به منظور شناسایی گیاهانی صورت می گیرد که می توانند در خاک های آلوده رشد نموده و به جذب آین آلاینده ها کمک نمایند
.
به این منظور دو گیاه کاشت شده
Cynara Scolymus & Satureja hortensis  به مدت زمان بیشتر از یک ماه تحت تاثیر تیمارهای مختلفی ازآلاینده هایی نظیر Pb)، Cd، Ag، Cd، (Hg قرار گرفتند. سپس آنالیزهای مختلفی در خصوص تعیین سطوح مختلف جذب آلودگی توسط گیاهان انجام گرفت.
سرعت جذب و انتقال فلزات سنگین مورد بررسی از ریشه به ساقه این دو گیاه نشان داد که این گیاهان توانایی پالایش آلاینده ها را دارند. همچنین بررسی در خصوص سرعت انتقال و میزان غلظت فلزاتی نظیر سرب، جیوه و نقره در ریشه نسبت به ساقه نشان دهنده استفاده از مکانیسم پایدارسازی توسط دو گیاه آرتیشو و مرزه است.
بطور کلی می توان گفت که در شرایط مشابه گیاه آرتیشو نسبت به گیاه مرزه گزینه مناسب تری در جذب آلایندهای مورد مطالعه می باشد.گیاه پالایی، فلزات سنگین، پالایش

 
 
Title:

Study on Phytoremediation of Toxic elemental for Cynara Scolymus & Satureja hortensis plantsAbstract:

Heavy metal contamination commonly results from human activities which has become a serious Inviromental problem today.
Phythoremediation may help remove metals such Pb, Cd, Ag, Hg and As from contaminated soils.
Our objective was to identify plants that crowd accumulate pb, As, Ag, Hg, cd and grow fairly rapidly in arid soils.
Various levels of single pollutants were exposed to the plant (satureja hortensis & cynara scolymus) for more than one month.
Range finding test was performed in order to find out the pollutant level that could be remediated.
The increased uptake and translocation rate of these heavy metals from root to the shoot indicated that phytoremidiation technology is possible, while Pb, Hg and Ag Concentration in roots with low translocation rate suggested the phytostabillisation method.
Uptake and translocation rate of metals were generally higher in cynara scolymus that in satureja hortensis.
Based on our results, under the present conditions, … is. rather applicable for phytoremediation purpose.Keyword(s): phytoremedeation, heavy metal, remediation process