برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شیوه های تحلیل فضای شهری در فرهنگ ایرانیگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: پژوهشی طراحی شهری و شهر اسلامی

پژوهشگران: 
نقی زاده محمد (مسئول طرح)
امین زاده بهناز (همکار طرح)
کلانتری حسین (همکار طرح)
دادگر مسعود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تهیه منابع آموزشی برای رشته های شهرسازی و طراحی شهری و گروه های اجرایی ذیربط.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

امروزه، اکثریت قریب به اتفاق آنچه که در مورد فضا و مکان و معیارها و مبانی و تکنیکهای طراحی و روشهای ارزش یابی و تعریف آنها مطرح اند، بر آرا غربیان استوارند، و به همین جهت است که شکل گیری فضاهای شهری جدید، توسعه فضاهای شهری موجود و حتی ارزش یابی فضاهای شهری تاریخی ایرانی، بر اساس همین مطالعات و اسناد و مدارک که در دسترس قرار دارند، انجام می شود؛ و در نتیجه، حاصل نیز فضاهایی بیگانه با فرهنگ و رفتارها و آیین های بومی خواهد بود.
برای اصلاح وضع موجود برداشتن گامها و مراحل مختلفی ضرورت دارد که اهم آنها عبارتند از
:
- شناخت شیوه زیست و فعالیتهایی که تعالیم اسلام و فرهنگ ایرانی برپایی آن را در فضاهای عمومی به صورت جمعی توصیه می کنند
.
- تدوین مبانی نظری فضای شهری و شناخت همه ویژگیهای آنها بر اساس اصول و ارزشهای فرهنگ ملی.
- شناخت معیارهای بومی برای ارزش یابی طرحها و آثار (خودی و بیگانه)، برای استفاده به عنوان مبانی ارایه طرحهای جدید و برای طرحهای اصلاحی و توسعه ای.
- آموزش نیروی متخصص.
- استفاده از تجارب دیگران به عنوان ثمره دانش بشری، در عین مقایسه و ارزیابی و اصلاح و تکمیل آنها با آرا و نظریات ایرانی.
- تدوین قوانین و مقررات معماری و شهرسازی بر اساس اصول مستخرج از مبانی نظری فوق الاشاره
.
در جهت پاسخگویی به این نیازها، انجام پژوهشهای عدیده و متنوعی ضرورت دارد که پژوهش حاضر یکی از آنها خواهد بود و با پرداختن به برخی موضوعات اصلی همچون «ریشه ها و مبانی فکری و فرهنگی تعابیر و اصطلاحات»، «فضای شهری و تعابیر مرتبط» و «ویژگیهای اصلی و مصادیق فضای شهری» در فرهنگ ایرانی، سعی بر آن دارد تا ضمن ارایه تعریفی همه جانبه و جامع از فضای شهری، جزییات و عناصر متشکله آن را تعریف و تبیین نموده و نهایتا به معرفی برخی مصادیق اصلی فضای شهری، در شهرهای ایرانی بپردازد
.
در پاسخ به انگیزه ها و مباحث فوق الاشاره و نیازها و اهداف و فرضیات مطرح، نوشتار حاضر طی چهار فصل اصلی به توضیح مباحث مورد نظر می پردازد، که معرفی اجمالی فصول عبارتند از
:
در پاسخ به انگیزه فوق الاشاره و نیازهای مطرح، نوشتار حاضر طی چهار فصل اصلی به توضیح مباحث مورد نظر می پردازد، که معرفی اجمالی فصول عبارتند از
:
- فصل اول با عنوان «گروههای تحلیل گر فضای شهری» می پردازد؛ که آشنایی با آنها، برای دخول در بحث ضرورت دارد
.
- فصل دوم که در واقع بدنه اصلی پژوهش است، و عنوان «شیوه های تحلیل فضای شهری» را بر خود دارد، انواع شیوه های تحلیل فضای شهری معرّفی شده اند. برای هر شیوه از تحلیل نیز، ضمن معرفی شیوه و جایگاه و اهمیت آن، بسته به موضوع، معیارهایی معرفی شده اند
.
- فصل بعدی با عنوان «عوامل و علل پیدایش، دوام و بقای فضای شهری»، به شرح موضوعاتی عام در مورد فضای شهری و به ویژه در باره علل پیدایش و دوام و بقای آن می پردازد
.
- و بالاخره، در خاتمه کار نیز سعی در جمع بندی موضوعات مطروحه، به عنوان نتیجه گیری، بوده است
.کلیدواژگان: فضای شهری، کالبد، شهر اسلامی، طراحی شهری

 
 
Title:

Methods of Urban Space Analysis In Iranian CultureAbstract:

Today, The majority of what has been mentioned with regards to space and the criteria, theories and methods for its evaluation are based on western theories. That is why formation of new urban spaces, development of current urban spaces and even evaluation of historical Iranian urban spaces are also based on the same studies, reports and documents which are currently available, the result of which will be the creation of spaces unfamiliar with the local culture, norms and behaviors.
In order to improve the current situation, one should follow certain steps, the most important of which include:
- Understanding the way of living and what has been recommended in the Islamic principles and Iranian culture to be conducted in public spaces as group activities.
- Compilation of literature review of urban spaces and studying all their features based on the principles and values of the national culture.
- Understanding the local criteria for evaluating the plans (local and international) to be used as a basis for new development plans.
- Using others’ experiences as the result of man’s knowledge, while comparing, evaluating and improving them using the local theories.
- Compilation of architectural and urban regulations according to the principles derived from the above-mentioned theories.
In response to such needs, various studies should be conducted, one of which is the current research (and book), studying the main topics such as “Roots and Theoretical and Cultural Basis of Terms and Phrases”, “Urban Space and its Related Terms”, “Main Features and Examples of Urban Space” in the Iranian culture. It aims to offer comprehensive definitions of urban spaces, identifying their details and components and introducing some examples of urban spaces in Iranian cities.
In response to the above-mentioned motives and needs, this study will explain the regarded issues in the four following main chapters:
- Chapter One defines the “Analyzing Groups of the Urban Space” understanding which is necessary to start the topic.
- Chapter Two, called “Methods of Analyzing Urban Spaces” is actually the main body of the research. It introduces different methodologies for analyzing urban spaces. While describing the importance of each method, certain criteria have been introduced depending on the subject.
- The next chapter is called “Reasons and Causes of Creation, Continuance and Survival of Urban Spaces”, describing general topics regarding urban spaces, specially the reasons and causes of their creation, continuance and survival.
- And finally, the mentioned topics will be summarized in terms of conclusion.Keyword(s): Urban Space, Fabric, Islamic City, Urban Design