نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان شادکامی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و رابطه آن با عملکرد تحصیلی آنانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی میزان شادکامی در دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه شهید چمران اهواز و رابطه آن با عملکرد تحصیلی انجام شد. فرض بر این بود که میزان شادکامی دانشجویان بومی و غیر بومی با یکدیگر تفاوت دارد.
ابزار تحقیق آزمون شادکامی آکسفورد می باشد که در سال 1989 توسط آرجیل و لو تهیه شده و در کشورهای مختلف از جمله ایران اعتباریابی شده است. در تحقیق حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ
0.93 به دست آمد. در این تحقیق تعداد 400 نفر از دانشجویان (200 دختر و 200 پسر) از 3 گروه علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه ها، از طریق مصاحبه حضوری، داده ها به وسیله نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج به دست آمده نشان داد میانگین شادکامی دانشجویان
92.52 می باشد. مقایسه تفاوت بین میزان شادکامی دانشجویان غیربومی و دانشجویان بومی معنی دار بود و میزان شادکامی دانشجویان بومی بیش از دانشجویان غیر بومی بود. همچنین بین شادکامی و عملکرد تحصیلی همبستگی 0.42 ملاحظه شد که در سطح آماری مورد نظر معنی دار بود. یافته های جانبی تحقیق نشان داد که شادکامی با جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت شغلی، میزان علاقه به رشته، مقطع تحصیلی، طبقه اقتصادی - اجتماعی، امید به یافتن شغل رابطه مثبت و معناداری دارد ولی این متغیر با سال های تحصیلی گذرانده شده و گروه تحصیلی رابطه معنی دار نشان نداد. نهایتا با استفاده از روش رگرسیون گام به گام مشخص شد که متغیرهای امید به یافتن شغل، علاقه به رشته، شاغل بودن، جنسیت و طبقه اقتصادی - اجتماعی 0.43 از واریانس شادکامی را تبیین می کنند.شادکامی، دانشجویان بومی، دانشجویان غیربومی، عملکرد تحصیلی

 
 
Title:

Evaluation of Happiness in Native and Nonnative Students of Shahid Chamran University in Ahwaz and It’s Relation With Academic PerformanceAbstract:

The purpose of this research was to determine the measurement of happiness in Chamran university's native and nonnative students and its related with their academic performance. Our Assumed that it was different in measure of happiness rate between native and nonnative students.
The measurement tools were oxford happiness questionnares which it made in by Argyle and Lue and its validity was based in different countrys including iran. After completing questionnaires by interview, the data was analyzed by software of spss.
The sample consisted 400 of students (200 boys, 200 girls) of three groups: basic science, technical sciense, technical engineering science that were chosen by random.
The finding demonstrait that mean of happiness in chamran's students were 92.52. Also there was significant correlation between happiness and academic performance (r=0.42). In addition there was significant difference between rate of happiness in native and nonnative chamran's student. The result of research also showd that there was significant relation between happiness and gender, marriage, job status, educational field's interest, educational section, social-economic class and hope to earn job. Stepwise regression finding showd that the variable of hope to earn job, educational field interesting, job status, gender and social-economic class altogether were explaining %43 of happiness variance.Keyword(s): happiness, native, nonnative, academic performance