نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مساله یابی و شناسایی مهمترین مشکلات اجتماعی استان اصفهانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد اصفهان 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7922673-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت
 

چکیده:

مسایل و مشکلات اجتماعی پدیده هایی هستند که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه، یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار می گیرند. با وجود این که مسایل اجتماعی در همه جوامع موجود است، اما نوع و سرشت مسایل اجتماعی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است، چرا که ارزش های اجتماعی، مساله یابی و طبقه بندی مسایل اجتماعی هر جامعه می باشد.
در این پژوهش با استفاده از روش دلفی، مهمترین مسایل و مشکلات اجتماعی استان اصفهان شناسایی گریده است. به این ترتیب با ارائه فهرستی از مسایل و مشکلات استان از نگاه 15 نفر از اساتید، کارشناسان و مدیران استانی و سپس با استفاده از تحلیل آماری نتایج دور دوم دلفی، به طبقه بندی مسایل و مشکلات از نگاه آنان پرداخته شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای، مسایل و مشکلات "ازدواج"، "بی نشاطی"، "اشتغال" و "اعتیاد به مواد مخدر"، مهمترین مشکلات اجتماعی استان به شمار می آیند.مساله اجتماعی، مشکل اجتماعی، روش دلفی، استان اصفهان

 
 
Title:

Finding the Most Important Social Problems of Isfahan ProvinceAbstract:

Keyword(s): social problem, social difficulty, Delphi method, &Isfahan city