نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه کاربرد آنالیز لرزه مشمول زمان در سرشت نمایی مخزن (در دست اجرا)



گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:



 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):