نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت دینداری جوانان شهر کرمانشاه (با تاکید بر پایگاه اقتصادی- اجتماعی آنان)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
حامد بی تا (مسئول طرح)
امیری سیاوش (همکار طرح)
محمدی زهرا (همکار طرح)
پشنگ سپیده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی دینداری جوانان شهر کرمانشاه با تاکید بر رابطه آن با پایگاه اقتصادی- اجتماعی بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیه جوانان دختر و پسر 29-19 ساله شهر کرمانشاه و نمونه آماری این تحقیق 400 نفراز جوانان دختر و پسر 29-19 ساله بوده است. در این تحقیق از نظریات قشربندی اجتماعی و تئوری های سنجش دینداری استفاده شده است. بنابراین چارچوب نظری تحقیق تلفیقی از اندیشه های نظری وبر، برگر و مدل گلاک و استارک بوده است. روش این پژوهش پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. متغیرهای مستقل موجود دراین پژوهش شامل (پایگاه اقتصادی، اجتماعی و متغیرهای جمعیت شناختی) بوده است و متغیرهای وابسته این پژوهش دینداری کلی- بعد اعتقادی دین- بعد تجربی دین- بعد پیامدی دین و بعد مناسکی دین بوده است. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج یافته های توصیفی نشان داده است که جوانان یک رویکرد فردی و شخصی نسبت به دین دارند و تمایل دارند دین را به حوزه های خصوصی زندگی خویش بکشانند. فرضیه ها از طریق آزمون (ANOVA)-T و تحلیل رگرسیون مورد سنجش قرار گرفته اند. در این بخش نتایج نشان داد که بین متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای وابسته رابطه معناداری مشاهده نشده است. و تنها متغیر جنسیت و وضعیت شغلی یک رابطه معنادار با متغیرهای وابسته داشته است به طوریکه در همه ابعاد دین، دختران دیندارتر از پسران ظاهر شده اند و افراد بیکار و خانه دارنیز دیندار تر بوده اند. درارتباط با متغیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی هم یافته ها نشان داد که از میان شاخص های پایگاه اقتصادی- اجتماعی تنها درآمد خانواده و تحصیلات فرد توان تبیین میزان دینداری جوانان را دارند و سایر شاخص ها با آن ارتباطی ندارد. درآمد خانواده رابطه معکوس و تحصیلات فرد رابطه مستقیم با دینداری کلی جوانان دارد که معنای آن بالاتر بودن میزان دینداری در جوانان با تحصیلات بیشتر و درآمد خانوادگی کمتر است. یافته ها همچنین حاکی از آن بود که دینداری جوانان در بعد اعتقادی قوی تر از دینداری آنان در بعد مناسکی است.میزان دینداری، جوانان کرمانشاه، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، ابعاد دینداری

 
 
Title:

A study on religiosity of the youth in Kermanshah city (By emphasizing on it's relation with socioeconomic status)Abstract:

The aim of this research has been studying of religiosity of the youth in Kermanshah city by emphasizing on it’s relation with socioeconomic status. The population of this study has been all of the boys and girls of 19-29 years old of Kermanshah city, and the sample size has assigned 400 of boys and girls of 19-29 years old.
In This research has been used of the stratification theories and religiosity measure theories. So the theoretical framework of this study is combined of theoretical thoughts of Weber and Glock and Stark model. The method of this study has been survey and the tool for gathering information has been questionnaire. Independent variables of the research comprised socioeconomic status and demographic variables. The dependent variables of This research is comprised the whole religiosity, ideological aspect, experimental aspect, consequential aspect and ritualistic aspect. The gathered data has been analyzed by SPSS soft ware. The findings inquiried in two section of descriptive and inferential section. The conclusions show that the youth have an individual and private approach to religiosity and tend to draw the religion into private life. The hypothesises are measured by ANOVA-T and regression analysis. The findings of this section showed that there is no significant relationship between demographic variables and dependent variables. Only the sex (gender) and the employment position variables have a significant relationship with dependent variables. So that in all of the aspects of religion, the girls are more religious than boys, and the unemployed and housewives are more religious. The findings about socioeconomic status shows that among these variable indexes only the family income and the education level of individual can explain the religiosity degree of the youth, and the other indexes have no relationship with it. The family income has negative relation with whole religiosity of the youth and education has positive relation with it. It means that religiosity is more in the youth with higher education and lower family income. The findings show that the religiosity in the youth is more powerful and much more in ideological aspect than ritualistic aspect.Keyword(s): religiosity/the youth in Kermanshah/ socioeconomic status/ religiosity aspects