نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

چیستی جهانی شدنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم سیاسی

پژوهشگران: 
حسینی سیده مطهره (مسئول طرح)
قبادی خسرو (همکار طرح)
معینی جهانگیر (همکار طرح)
ببری گنبد سکینه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

«چیستی جهانی شدن» بخش نظری و پایه ای شبکه برنامه پژوهشی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با عنوان «جهانی شدن» است و به مطالعه نظریه های جهانی شدن با محوریت پروسه ای (فرایندی) یا پروژه ای (طرحواره) بوده می پردازد. پرسش اصلی در پژوهش حاضر (با توجه به اصول جهت گیری شبکه برنامه گروه) چنین است: آیا جهانی شدن، ماهیتی خودجوش و حالت خود پیش رونده (حالت فرایندی) دارد یا، برعکس، نظریه های گوناگون جهانی شدن بر ویژگی های دال بر هدایت شوندگی و ساختگی بودن آن (طرح/پروژه بودن جهانی شدن) دلالت می کنند؟ پاسخ به این پرسش در قالب این فرضیه اصلی میسر است: «چیستی جهانی شدن (به معنای چه بودگی آن در آرای گوناگون اندیشه پردازان جهانی شدن)، فرآیندی جاری و تاریخی (پروسه ای) پنداشته می شود که سیاست های طراحی شده (پروژه ای) در جهت گیری و چیستی آن تاثیر بنیادینی داشته اند».
در این پژوهش، نظریه ها بر اساس رویکرد نظریه پردازان از حیث مخالفت یا موافقت با جهانی شدن بررسی شده و درون هر دسته از موافقان و مخالفان جهانی شدن، نظریه های گوناگون جهانی شدن بررسی شده است. در پایان وضعیت ایران در دوره جهانی شدن بررسی شده و آسیب ها و فرصت هایی که جهانی شدن برای جمهوری اسلامی ایران دارد، بازشناسی و بررسی شده اند
.جهانی شدن، جهانی شدن طرحواره (پروژه)، جهانی شدن فرایندی (پروسه ای)، موافقان و مخالفان جهانی شدن، ایران و جهانی شدن

 
 
Title:

Whatness of GlobalizationAbstract:

Whatness of globalization is the theoretical and basic part of research net-program of political science and international relation group in IHSS. This project studies the globalization theories which are looking for process or project aspect of globalization terms. Then main question of this work is that: Is the globalization a spontaneous and volunteer process or vice versa, it is a project which made and lead by power stones?
The hypothesis replies: whatness of globalization in different theories of globalization has sketched as a historical ad continuous process which projective policies seriously has influenced its directions and context.
In this work, the best theories of globalization theorist has arranged in two part: theorist who confirm globalization as project or process and whom which criticize and even are antagonist of it. In the end, we have discussed about Iran and the affects of globalization as project or process on Islamic Republic.Keyword(s): Globalization, Project / Process of globalization, Confirm/deny globalization, I.R. Iran and globalization