نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش تعاملی تصویر بدنی و وضعیت باروری با تحول روانی - اجتماعی در مردان شهر تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
دادخواه اصغر (مسئول طرح)
آخوندی محمدمهدی (مسئول طرح)
بهجتی اردکانی زهره (همکار طرح)
قربانی بهزاد (همکار طرح)
رزاقی فاطمه (همکار طرح)
بینافر سیما (همکار طرح)
اسکندری شمسیه (همکار طرح)
باقرپور احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

زمینه و هدف: ناباروری که به عنوان یک نقص کنشی، در بسیاری از مواقع به عنوان یک چالش و بحران عمیق ادراک می شود از منظر زیستی، روانی و اجتماعی پدیده ای قابل تامل است. تلاش برای درک فشارهای روانی ناباروری به عنوان یک بد کارکردی بیولوژیک در بستر اجتماع، پژوهشگران را بر آن داشت تا در صدد بررسی ماهیت ارتباط وضعیت باروری با تصویر بدنی و مشخص کردن کیفیت تعامل این دو متغیر با تحول روانی- اجتماعی از دیدگاه اریکسون برآید.
روش مطالعه: در این پژوهش 120 مرد بارور شهر تهران و 120 مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا شرکت داشتند که متغیرهای تصویر بدنی و تحول روانی- اجتماعی با استفاده از پرسشنامه «چند بعدی رابطه خود و بدن» - شامل 10 خرده مقیاس و «پرسشنامه تحول روانی- اجتماعی» در ایشان مورد اندازه گیری و مقایسه قرار گرفت. داده های مطالعه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل واریانس عاملی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون «تی مستقل» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
.
یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از تایید فرضیات پژوهش مبنی بر مثبت تر بودن تصویر بدنی و تحول روانی – اجتماعی گروه بارور در مقایسه با گروه نابارور است. همچنین نقش تعاملی متغیر مستقل(وضعیت باروری) و متغیر تعدیل کننده (تصویر بدنی) در دو خرده مقیاس رضایت از قسمتهای بدن و خرده مقیاس خود طبقه بندی وزن با تحول روانی اجتماعی مورد تایید قرار گرفت
.
نتیجه گیری: ناباروری علاوه بر فشارهای روانی متعددی که بر بیماران وارد می کند، تصویر بدنی و تحول روانی – اجتماعی آنان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد
.وضعیت باروری (باروری / ناباروری)، تصویر بدنی، تحول روانی – اجتماعی

 
 
Title:

Intractional Role of Fertility with Body image and Psychosocial Evolution in TehranAbstract:

Introduction: Infertility is one biopsychosocial Crisis. Biological dysfunction in social and Psychosocial burden of infertility are the most important background for this study. Research is upon intractional role of fertility with body image and Psychosocial evolution.
Methods: Study populations are 120 fertile men in Tehran and 120 infertile men referring to Avicenna infertility center. Two questionnaires consist of “Multidimensional body and Self relation” &” Psychosocial evolution”. Analytic methods are: Multivariable analysis, Variance analysis, Pyerson correlation and T-test.
Results: Body image and Psychosocial evolution are more positive in fertile group than infertile group. Interaction role of fertility was confirmed in two subscales: body satisfaction and weight self assessment.
Conclusion: Not only body image but also psychosocial evolution is affected by infertility.Keyword(s): fertility/infertility, body image, Psychosocial evolution