برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره هسته و باگاس انگور بر روی قارچ Botrytis cinerea در شرایط in vitroگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
همتی سیاوش (مسئول طرح)
قوستا یوبرت (همکار طرح)
حسین زاده رضا (همکار طرح)
دیلمقانی محمدرضا (همکار طرح)
ملکی رامین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

در این تحقیق فعالیت ضد قارچی ترکیبات فنولیکی استخراج شده از هسته، باگاس و هسته و باگاس انگورهای سفید و قرمز در مقابل قارچ Botrytis cinerea در شرایط درون شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت. مواد گیاهی بعد از خشک شدن در دمای 72 درجه سانتی گراد، پودر شدند. سپس پودرها با استفاده از پترولیوم اتر در دمای 60 درجه سانتی گراد به مدت 6 ساعت به منظور حذف مواد چرب در دستگاه سوکسلت عصاره گیری شدند. برای استخراج ترکیبات فنولیکی، 100 گرم از پودر چربی زدایی شده با استفاده از 250 میلی لیتر از حلالهای استون: آب: استیک اسید (90: 9.5: 0.5) و یا متانول: آب: استیک اسید (90: 9.5: 0.5) استخراج شدند. عصاره حاصل پس از فیلتر شدن با کاغذ صافی با استفاده از دستگاه تقطیر تحت خلا تا مرحله تشکیل عصاره خام تغلیظ شدند. ترکیبات فنولیکی کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها به ترتیب با استفاده از روش فولین-سیاکالشیو و روش اکسیداسیون سریم (IV) تعیین شد. فعالیت ضد قارچی عصاره ها نیز با افزودن غلظتهای 0، 0.1، 0.5، 1، 1.5 و 2 درصد (v/v) عصاره ها به محیط کشت PDA استریل شده و کشت قارچ بر روی آنها در شرایط درون شیشه ای بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره های استونی ترکیبات فنولیکی کل، فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد قارچی بالاتری نسبت به عصاره های متانولی داشتند. عصاره استونی هسته انگور های سفید بیشترین میزان ترکیبات فنولیکی کل را داشتند. بین فعالیت آنتی اکسیدانی همه عصاره ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد. غلظت 2 درصد عصاره های استونی هسته، باگاس و هسته و باگاس انگورهای سفید و هسته و باگاس انگور قرمز و عصاره متانولی هسته انگورهای سفید برای کنترل رشد قارچ B. cinerea در شرایط درون شیشه مناسب بودند.کلیدواژگان: هسته و باگاس انگور، ترکیبات فنولیکی، فعالیت ضد قارچی، Botrytis cinerea، درون شیشه

 
 
Title:

Investigation of antifungal activity of grape seed and bagasse extracts on control of Botrytis cinerea fungus in vitroAbstract:

In present research antifungal activity of extracted phenolic compounds from white and red grapes seed, bagasse and seed and bagasse investigated against Botrytis cinerea fungus in vitro conditions. Plant materials powdered after drying at 72°C. After that, powders were extracted with petroleum ether at 60°C for 6 h in a Soxhlet extractor for removing the fatty materials. For phenolic compounds extraction, 100 g of defatted powders were extracted with 250 ml acetone: water: acitic acid (90: 9.5: 0.5) and or methanol: water: acitic acid (90: 9.5: 0.5) solvents. The extracts were filtered and concentrated under vacuum to get crude extracts. Total phenolic compounds and antioxidant activity of extracts were determined by the Folin-Ciocalteu and oxidation of Ce (IV) methods, respectively. Antifungal activity of extracts were investigated by adding concentrations of 0, 0.1, 0.5, 1, 1.5 and 2% (v/v) of extracts to sterilized PDA media and culturing fungus on medium in vitro condition. Results showed that acetonic extracts had higher total phenolic compounds, antioxidant and antifungal activity than methanolic extracts. Acetonic white grapes seed extract had highest total phenolic compounds. Did not observed significant difference among antioxidant activity of all extracts. Concentration of 2% acetonic extract of white grapes seed, bagasse and seed and bagasse and red grapes seed and bagasse and methanolic extract of white grapes seed were suitable for B. cinerea growth control in vitro.Keyword(s): grape seed and bagasse, phenolic compounds, antifungal activity, Botrytis cinerea, in vitro