نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه انواع ترکیبات قابل استخراج از خرچنگهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان و کاربردهای آنهاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: پژوهشی بیولوژی دریا

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

در این مطالعه به بررسی گروههای اصلی سخت پوستان دریایی و استفاده های آنها در صنایع مختلف پرداخته شده است. هر ساله صدها تن ضایعات پوسته ای سخت پوستانی نظیر میگو، خرچنگ و لابستر، در کناره خلیج فارس و دریای عمان تقریبا بلا استفاده باقی می ماند. هنگام فراورش سخت پوستان دریایی به منظور استفاده از پروتئین موجود در قسمت دم 85 درصد وزن سخت پوست به صورت ضایعه جدا می شود، که عمدتا از پلیمری طبیعی بنام کیتین شده است. استفاده بهینه از این منبع عظیم می تواند شالوده صنعت جدیدی باشد. از پوسته این آبزیان، کیتین، کیتوسان و گلوکزآمین تهیه می شود که ارزش اقتصادی دارد. کیتین در مجاورت محلول سدیم هیدروکسید 50% و گرما، زیر جو نیتروژن با بازده 70 تا %90 به کیتوسان تبدیل می شود، و با اضافه کردن هیدروکلریک اسید غلیظ به کیتین یا پوسته ها در مجاورت گرما، گلوکزآمین با بازده 60 تا %70 بدست می آید. کاربردهای گسترده کیتوسان و گلوکزآمین برای تصفیه فاضلاب، تهیه چسب، صنایع غذایی، کشاورزی، پزشکی و دندانپزشکی، داروسازی و بیوتکنولوژی، مواد آرایشی و بهداشتی، کاغذ سازی، نساجی، کروماتوگرافی، عکاسی و ... اهمیت اقتصادی این مواد را نشان می دهد.ترکیبات، استخراج، خرچنگهای دریایی، خلیج فارس، دریای عمان

 
 
Title:

Survey on Different Extractable Components of Persian Gulf and Oman Sea Marine Crabs and their ApplicationsAbstract:

This study was carried out on survey of marine Crustacean main groups and their application in different industries. The hundred tons of shell crustacean wastes such as shrimps, crabs and lobsters are yearly unusable in Persian Gulf and Oman Sea coasts. Chitin is a natural polymer, constitutes the major part (85%) of Crustacean wastes. Optimal application of this material in different fields may bring about a new era of activity based on chitin industry. Glucosamine and Chitosan, with a wide application, are being made from these wastes. Heating Chitin in the presence of concentrated hydrochloric acid, chitin is converted into glucosamine with 60-70% efficiency. Chitin and glucosamine are widely used in sewage treatment, glue production, food industries, cosmetics, paper mills, agriculture, medical, dentistry, pharmaceutics, textile chromatography, photography, etc.Keyword(s): compounds, extraction, marine crabs, Persian Gulf, Oman Sea