نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه کاربرد فیلترهای خطی ناپایا در حذف اثر جذبگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: پژوهشی زمین شناسی نفت

پژوهشگران: 
گنجی ایمان (مسئول طرح)
میرزایی سعید (همکار طرح)
نجاتی کلاته علی (همکار طرح)
سردار هادی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

اصول لرزه نگاری بر مبنای انتشار امواج لرزه ای (از نوع مکانیکی) در محیط کشسان است. این امواج برای انتشار، نیاز به محیط مادی دارند و در حین انتشار در محیط تضعیف می شوند. تضعیف امواج تابع فرکانس بوده و باعث افت دامنه موج و همچنین افت فرکانس می شود و در نتیجه موجب از بین رفتن کیفیت مقاطع لرزه ای خواهد شد. عدم توجه به این مساله باعث ایجاد مشکلاتی در پردازش و همچنین تفسیر داده های لرزه ای خواهد شد. یکی از عوامل اصلی در تضعیف امواج لرزه ای، پدیده جذب است. این طرح به معرفی سه روش برای تولید فیلترهای خطی جهت حذف اثر جذب به روش وارون سازی Q می پردازد. سه روش مورد بحث عبارتند از: فیلتر وارون بوسیله وارون کردن ماتریس Q (روش هیل)، فیلتر وارون Q بوسیله عملگرهای شبه دیفرانسیلی (روش PSO) و فیلتر وارون Q بوسیله ادامه به پایین (روش وانگ). روش هیل برای تمام مقادیر Q عمل می کند. روش PSO برای مقادیر Q همه جا موثر نیست و روش وانگ بر اصول انتشار موج استوار است بطوریکه واهمامیخت و فیلتر وارون Q دقیقا مانند انتشار موج عمل می کنند. توسط این سه روش می توان اثر جذب امواج لرزه ای را تا مقدار خیلی زیادی از بین برد و در بعضی جاها بطور کامل حذف کرد.فیلترهای خطی ناپایا، اثر جذب، فاکتور کیفیت، روش هیل، روش وانگ، روش PSO

 
 
Title:

Study of Nonstationary linear filtering application in absorption effect removalAbstract:

Principles of seismology is based on the seismic (elastic) wave propagation in elastic environment. These waves are attenuated as they are propagated. Attenuation of the waves is a function of frequency and causes declining both in amplitude and frequency. This reduces the quality of seismic section. Disregarding the seismic wave attenuation affects processing and interpretation of seismic data. Absorption phenomenon is a major factor in seismic wave attenuation. This research introduces three methods to develop linear filters for omission of seismic wave absorption through inverse Q filtering method. The filter can be designed in a variety of ways, in this study we investigated Wang, Hale and PSO methods. Hale method directly uses inverted Q filter and a mate matrix, PSO method uses pseudodifferntial operators and isn't effective in all situations and Vang method is based on principles of wave propogation. In the latter method inverse Q filter and deconvolution function exactly as wave propogation. The results indicated that the Hale method responds well to all Q values used, but the PSO method responds well to the Q values more than 40. Using these methods, it is possible to reduce the absorption effect up to a great extent and sometimes omit it completely. According to the results, it is better to remove noises from seismic data as much as possible before applying inverse Q filter.Keyword(s): nonstationary linear filters,absorption effect,quality factor, Hale method, Wang method, PSO method