برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقش منابع طبیعی در توسعه و ارتباط آن با مطالعات کالبدی و آمایش سرزمینگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت و توسعه منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

امروزه بدیهی است که اساس و مبنای توسعه پایدار بر امر تحقیقات استوار است. با تحقیقات است که می توان ضمن شناخت قابلیت ها، تنگناها و عوامل تهدیدکننده به درک صحیح و درستی از توسعه که همان توسعه پایدار و متوازن می باشد نایل گردید. برای توسعه تعاریف متعددی بیان شده اما هر تعریفی که برای آن در نظر گرفته شود مساله اصلی این است که توسعه لازمه زندگی بشر و نیاز اصلی جوامع بشری برای فرار از فقر و بیچارگی و استفاده بهینه از منابع موجود است. حال که توسعه لازمه زندگی بشر است و فرار از آن اجتناب ناپذیر است باید این فرایند به شکلی ظهور یابد که پایدار باشد و علاوه بر سودمندی برای نسل حاضر، ضامن حیات انسانها و موجودات نسلهای آتی نیز باشد. بنابراین، نقش و جایگاه منابع طبیعی در توسعه پایدار (Sustainable Development) مورد بررسی قرار گرفت. و منابع طبیعی به توسعه پایدار در سطح ملی و بین المللی کمک می نماید. روش کار در این مرحله مبتنی بر بررسی منابع  داخلی و خارجی و تجربیات صاحبنظران و کشورهای در حال توسعه است.کلیدواژگان: توسعه پایدار، تحقیق، منابع

 
 
Title:

The Role of Natural Resources in Development and Relationship with land use plannig and body StudiesAbstract:

Obviously today،that Basis and the basis for sustainable development  It is based on research With research، Which can also recognize Features Bottlenecks and factors threatening Proper and correct understanding of the development that is balanced and sustainable development was achieved Explanations for the development of several expression But any definition for it to be considered The main problem is that human life requires the development of major societies and the need to escape poverty and misery and optimum utilization of available resources is Now that development is essential for human life and escape the inevitable need to be the emergence of this process in a way that is sustainable Besides the usefulness for the present generation, guaranteeing future generations of human life and the creatures are. Therefore, the role of natural resources in sustainable development were evaluated Natural resources and sustainable development in national and international level helps. Methods at this stage based on the Review internal and external sources and experiences of experts and developing countries is.Keyword(s): sustainable development, research, resources