برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی کیفیت سمولینایی توده های بومی گندم ماکارونی و رابطه آن با باندهای الکتروفوروزی گلیادینگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

گندم دوروم به دلیل پتانسیل بالای مقاومت به بعضی از بیماری ها و نیز بالا بودن میزان پروتئین در برنامه های اصلاحی و نیز در صنایع ماکارونی و اسپاگتی اهمیت بسزایی دارد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین توده ها و ارقام از لحاظ صفات کیفیت نانوایی در گندم های بومی شمال غرب ایران و آذربایجان 46 ژنوتیپ از توده های محلی استخراج و به همراه 4 رقم اصلاح شده در دو تکرار در منطقه اردبیل مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس ژنوتیپ ها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی از لحاظ صفات کیفیت نانوایی و درصد سمولینا نشان داد بین ژنوتیپ ها از لحاظ درصد پروتئین، وزن گلوتن خشک، درصد رسوب SDS و درصد آرد سمولینا اختلاف معنی دار داشت که بر اساس مقایسه میانگین صفات  مورد مطالعه ژنوتیپ های 17، 24 و 25  با منشا آذربایجان 8، 9، 20 و 39 با منشا شمال غرب ایران بطور معنی دار دارای میانگین بالای کیفیت نانوایی بودند. پروتئین ذخیره (گلیادین ها) برای 50 ژنوتیپ فوق نیز به روش  A-Page در الکترو فورز مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به 566 باند ایجاد شده در هر ناحیه a، b، g و w الگوهای نواری در چهار ناحیه مشخص شدند که در مجموع برای مکان ژنی 20Gli2 الگو در ناحیه a،20 الگو در ناحیه b، برای مکان ژنی 20Gli1 الگو در ناحیه g و 22 الگو در ناحیه w تعیین شدند. که با توجه به تکراردار بودن هر یک الگو ها تجزیه واریانس برای صفات کیفی بر اساس الگو های نواری در هر ناحیه انجام شد. نتایج این آنالیز نشان داد بین نوع الگوی ترسیمی در نواحی a، b، g و w از لحاظ درصد پروتئین، وزن گلوتن خشک و درصد رسوب SDS تفاوت معنی داری وجود داشته است بطوریکه ژنوتیپ های شماره 25 نخجوان(niloticum)  با الگوی a-2، b-3، g-5 و w-8 گلیادین، 8 تبریز(leucurum)  با الگوی a-19، b-17، g-1 و w-17 گلیادین، 24 نخجوان (leucumelan) با الگوی a-6، b-15،g-8  و w-3 گلیادین، 17 نخجوان (melanopus) با الگوی a-11، b-1، g-5 و w-8 گلیادین و 9 چهل تخم (melanopus) با الگوی a-13، b-1، g-5 و w-8 گلیادین و 39 گلی بلاغ (melanopus) با الگوی a-5، b-3، g-1 و w-1 گلیادین بیشترین کیفیت را از لحاظ درصد پروتئین، درصد رسوب، درجه سختی، درصد سمولینا و وزن گلوتن خشک را داشته اند و چون این الگو ها برای ژنو تیپ ها اختصاصیت دارد و تحت تاثیر محیط تغییر نمی کند و تکرارپذیر می باشد و تجمیع عملکردی ژنهای نواحی مختلف را نشان می دهد بنابراین می توان از جمیع الگوهای مربوطه در 4 ناحیه گزینش برای ارقام با کیفیت بالا استفاده نمود.کلیدواژگان: الکترو فورز، گلیادین، سمولینا، SDS و A-Page

 
 
Title:

Evaluation of the adaptability and flour quality of the local landrace of durum wheatAbstract:

Durum wheat is the important plant in breeding plans and spaghetti production industries because of its high potential to resist against some plant diseases and high levels of protein content. In order to evaluate the genetic diversity among the genotypes and cultivars of this crop in the native wheat cultivars and genotypes of Azerbaijan and north-western areas of Iran, 46 native genotypes along with the 4 improved cultivars were examined based on the randomized complete block design with two replications in Ardabil, Iran. Results of the analysis of variance showed that there were significant differences among the genotypes about the protein percent, dry weight of gluten, SDS sediment percent, and Semolina flour percent. In this regard, 17, 24, and 25 genotypes with the origin of Azerbaijan, 8,9,20, and 39 genotypes with the origin of north-western areas of Iran were the superior ones with the highest quality. Reserve protein (gliadin) for the 50 mentioned genotypes using the A-page electrophoresis method revealed that according to the 566 appeared bands in each a, b, g and w zones, paternal strips were distinguished in 4 zones in which, 20 patterns were distinguished in the a zone for the Gli2 genetic place and 20 patterns in the b zone, and for the Gli1 genetic place, 20 patterns were distinguished in the g zone and 22 patterns were distinguished in the w zone that with the replication of each of patterns, analysis of variance for the qualitative traits were performed based on the paternal strips in each zone. Results of this analysis showed that there were no significant differences in the above mentioned zones for the protein percent, dry weight of gluten, and SDS sediment percent so that the genotype 25 Nakhjivan (niloticum) with the a-2, b-3, g-5 and w-8 gliadin patterns, 8 Tabriz (leucurum) with the a-19, b-17, g-1 and w-17 gliadin patterns, 24 Nakhjivan (leucumelan) with the a-6, b-15, g-8 and w-3 gliadin patterns, 17 Nakhjivan  (melanopus) with the a-11, b-1, g-5, and w-8 gliadin patterns, 9 Chehel Tokhm (melanopus) with the a-5, b-3, g-1, and w-1 gliadin patterns had the most quality about protein percent, SDS sediment percent, HI, Semolina flour percent, and the dry weight of the gluten. Since, these patterns are exclusive to the genotypes and do not change as affected by the environment, and also, are repeatable and show the expression of the accumulation of the genes from the different segments so, the sum of the patterns in the 4 selective zones can be used to the select the genotypes and cultivars with the highest baking qualities. Keyword(s): Gliadin, Electrophoresis, Semolina, SDS and A-page