نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

میکرو استخراج مایع - مایع پختنی بعنوان یک روش تهیه نمونه و پیش تغلیظ کارا در اندازه گیری علف کش های فتوکسی استیک اسید در نمونه های آب در مقیاس میکروگرم در لیتر به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (در دست اجرا)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده: 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):