برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان استفاده از مطالعات دورسنجی، منطق فازی و GIS در اکتشاف ذخائر نفتیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ژئوشیمی

پژوهشگران: 
قاسمی علی (مسئول طرح)
شبانکاره مهدی (همکار طرح)
افشاری سهراب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

زمین دارای سطح بسیار پیچیده و متغیری است. برجستگی های توپوگرافی و ترکیب آن مواد منعکس کننده بسترهای سنگی و مواد غیرجامدی است که در قسمت زیرین قرار گرفته است و همواره با تغییر عوامل در آن موجب تغییرات بررسی سطح زمین می گردند. این گونه تغییرات در مطالعات دورسنجی برای نمایش، اکتشاف، توزیع و... استفاده می شود. گرچه ذخایر نفت و گاز در اعماق سطح زمین واقعند لیکن این ذخایر بر روی سطح زمین دارای معرف هایی می باشند. در این تحقیق امکان استفاده از تلفیق پدیده های سطحی نظیر دمای سطحی مشتق از داده های ماهواره ای، پوشش گیاهی، زون های آلتراسیون و هر اطلاعات سطحی دیگر در محیط GIS جهت شناسایی ذخایر نفتی بررسی خواهد شد. در جهت نیل به اهداف فوق در این بخش سعی خواهد شد تا آخرین دستاوردها و پیشرفت ها در اکتشاف نفت و گاز از متون و منابع اطلاعاتی موثق داخلی و خارجی جمع آوری و ارایه گردد.کلیدواژگان: دورسنجی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، نفت، منطق فازی، اوزان شواهد و شبکه عصبی

 
 
Title:

Remote Sensing, Fuzzy Logic and GIS in Petroleum ExplorationAbstract:

Earth is so complicated. Topography and complex of it is a mirror that shows variable terrains and inner magmatic action. Remote sensing uses these variations for exploration and distributions. However, oil reservoir is very depth of earth surface but show some index on the earth surface. This research will be used of GIS to combine surface features like satellite image, Alteration zone, vegetation and etc. this target will be achieved by collecting last achievement and development in oil and gas exploration in trustworthy references.Keyword(s): Remote sensing, GIS, Oil, Fuzzy logic, weight of evidence and artificial neural network