نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اجزای تشکیل دهنده روغن فرار و اثرات ضدمیکربی عصاره متانولی دو گیاه شویدک قرمز Cymbocarpum erythraeum (DC.) Boiss. و شویدک C. anethoides DC.گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکوگنوزی و داروسازی

پژوهشگران: 
اجنی یوسف (همکار طرح)
مجاب فراز (همکار طرح)
حاجی آقایی رضا (همکار طرح)
تقی زاد فرید رحیم (همکار طرح)
جمالی فر حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

تیره چتریان (Umbelliferae or Apiaceae) یکی از بزرگترین تیره های گیاهی در ایران بوده، دارای 111 جنس و 350 گونه می باشد. این تیره گونه های دارویی و معطر متعددی مثل هویج، گشنیز، زیره سیاه، زیره سبز، رازیانه، گلپر و .... را در خود جای داده است. در بخش های مختلف این گیاهان ترکیبات اسانسی، فلاونوئیدی و کومارینی متعددی مشخص شده است. از جنس شویدک (Cymbocarpum DC.) در فلور ایران دو گونه دارد. که شامل شویدک قرمز (C. erythraeum (DC.) Boiss.) و شویدک (C. anethoides DC.) می باشند. در این طرح اجزای تشکیل دهنده اسانس و اثرات ضد میکربی این دو گونه مورد بررسی قرار گرفت. در گونه شویدک قرمز (C. erythraeum) حدود 93% اجزای اسانس شناسایی شد. در این اسانس 32 ماده شناسایی شده که ماده اصلی آن ترکیبی بنام 2- دودسن 1-آل (ترکیب خطی آلدئیدی) به میزان حدود 30% است. این اسانس مملو و غنی از ترکیبات آلدئیدی خطی میباشد. در گونه شویدک (C. anethoides) حدود 92% اجزای اسانس شناسایی شد. در این اسانس 27 ماده شناسایی شده که ماده اصلی آن ترکیبی بنام 2- دودکانال به میزان حدود 45% است. از طرف دیگر، عصاره متانولی اندام هوایی این دو گیاه به روش خیساندن در حلال (سه مرتبه) تهیه و اثر ضد باکتریایی عصاره روی 5 باکتری (شامل 2 باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و میکروکوکوس لوتئوس) و 3 باکتری گرم منفی (شامل: اشریشیا کولی، کلبسیلا پنومونی و پسودوموناس آئروژینوزا) به دو روش انتشار در آگار توسط دیسک کاغذی و روش چاهک پلیت بررسی گردید. عصاره متانولی گیاه شویدک (C. anethoides) فاقد اثر ضدباکتریایی است ولی عصاره متانولی شویدک قرمز (C. erythraeum) دارای اثرات ضدباکتری بر انواع باکتری های گرم مثبت می باشد اما تاثیری بر باکتری های گرم منفی نداشت.اسانس، اثرات ضدمیکربی، Cymbocarpum anethoides، C. erythraeum

 
 
Title:

Assaying of volatile oil components and antimicrobial effects of methanolic extract of it in Cymbocarpum erythraeum (DC.) Boiss. and C. anethoides DC.Abstract:

Umbelliferae (Apiaceae) is one of the biggest plant families of Iran, holding 111 genera and 350 species. This family contains several aromatic and medicinal species like carrot, coriander, caraway, cumin, fennel, Persian cow-parsnip and …. In different organs of these species have been recognized compounds like essential oils and cumarines. Two species has been reported for Cymbocarpum in flora of Iran including C. erythraeum and C. anethoides. In this project, compositions of essential oil and antibacterial effects have been analyzed. In C. erythraeum, ca. %93 of essential oil composition has been identified. Of these, 32 compounds have been identified, among those, the main one is 2-dodecne-1-al (%30). This essential oil of this species is rich in linear aldehyds. In C. anethoides, ca. %92 of essential oil composition has been identified. Of these, 27 compounds have been identified, among those, the main one is 2-Dodecenal (ca. %45). In addition, methanolic extract of aerial parts of these species have prepared by maceration in solvent (three times) and its antibacterial effects of this extract on five bacteria including two positive grams, Staphylococcus oreus and Micrococcus loteus, and three negative grams bacteria including E. coli, Klebsila pnemony and Pseudomonas aeroginosa, have been studies by diffusion in agar by paper disc and plate hole. Methanolic extracts of C. anethoides is without antibacterial effects but the extracts of C. erythraeum shows antibacterial effects on positive gram bacteria but no effects on negative gram bacteria.Keyword(s): Essential oils, antibacterial effects, Cymbocarpum anethoides, C. erythraeum