نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه ارتباط دو چند شکلی USF1s1 و USF1s2 در ژن کدکننده Upstream Transcription Factor 1 با بیماری گرفتگی عروق کرونری زودرس در استان فارسگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: ژنتیک انسانی

پژوهشگران: 
جویان نجمه (مسئول طرح)
سنمار سارا (همکار طرح)
صفاری بابک (همکار طرح)
یاوریان مجید (همکار طرح)
طارمی بهرام (همکار طرح)
استوان محمدعلی (همکار طرح)
بهاری مرضیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

مقدمه: بیماری گرفتگی عروق کرونری زودرس (PCAD) تحت تاثیر عوامل محیطی و ژنتیکی بسیاری است. ژن عامل رونویسی بالادست نوع (USF1) 1 یک عامل رونویسی بیان شونده در بسیاری از بافتها و سلولهای انسانی است که چندین ژن حیاتی درگیر در متابولیسم لیپید و گلوکز را کنترل می کند. از حدود 40 ژن که توسط USF1 تنظیم می شود، چندین ژن در پروسه مولکولی پاتوژنز بیماریهای قلبی عروقی نقش داردند. همچنین این ژن با بیماریهای هایپرلپیدمیای خانوادگی (FCHL) و دیابت نوع دو که مستعد کننده به بیماریهای قلب و عروق هستند، هم مکان است. در این مطالعه دو پلی مورفیسم ژن USF1 را که به عنوان پلی مورفیسمهای خطر در ارتباط با بیماریهای قلبی و ویژگیهای مرتبط با آن شناخته شده اند در بیماران PCAD در جمعیت جنوب ایران بررسی می کنیم.
مواد و روشها: دو پلی مورفیسمrs2073658  وrs377787  در 392 فرد با بیماری گرفتگی زودرس عروق کرونری (دارای گرفتگی قابل ملاحظه در عروق کرونری) و افراد سالم (بدون شواهدی از گرفتگی عروق در نتایج آنژیوگرافی) تعین ژنوتیپ شدند. از هرفرد پرسشنامه پرشد و فاکتورهای سرمی اندازه گیری شد و سپس بر روی داده ها آنالیز آماری شامل آزمون کای اسکوئر و رگرسیون لوجستیک انجام شد.
نتایج: در جمعیت مورد مطالعه پلی مورفیسم
rs207365 بطور معنی داری (p<0.05) با سطحFBS  ارتباط نشان داد. افراد با ژنوتیپ GG دارای سطوح قند بالاتر بودند. اما ارتباطی با بیماری گرفتگی عروق کرونر و سایر فاکتورهای سرمی مشاهده نشد. در ارتباط با پلی مورفیسم دیگر، rs377787، همچنین تفاوت معنی داری در فراوانی اللها بین افراد سالم و بیمار وجود نداشت و ارتباط معنی داری با هیچ یک از فاکتورهای سرمی نیز نشان ندادند (P>0.05).
نتیجه گیری: ژن
USF1  می تواند بر برخی از ویژگیهای قندی مرتبط با بیمارهای قلبی عروقی درجمعیت فارس و برخی شهرهای جنوب کشور تاثیر بگذارد در حالیکه اثر مستقیمی بر افزایش یا کاهش ریسک ابتلا به بیماری گرفتگی عروق کرونری زودرس ندارد.بیماری عروق کرونر قلب زودرس، پلی مورفیسم، ژن USF1، عوامل خطر

 
 
Title:

Association study of two variant (USF1s1 and USF1s2) of the gene encoding Upstream Transcription Factor 1 with premature coronary artery diseases in Fars providenceAbstract:

Background: Premature coronary heart disease (PCAD) is under the influence of environmental and genetic factors. Upstream transcription factor 1 (USF1) is a ubiquitously expressed transcription factorcontrolling several critical genesin lipid and glucose metabolism. Of some 40 genes regulated by USF1, several are involved in the molecular pathogenesis of cardiovascular diseases. Also this gene co-localized with familial combined hyperlipidemia (FCHL) and type 2 diabetes which predispose to early CVD. In this study we examined the previously identified risk polymorphisms of USF1 with respect to PCAD and its related phenotypes in population of south of Iran.
Material and method: two polymorphism of USF1gene was genotyped in 392 individual with PCAD (with significant atherosclerosis in angiographic results) and control cases (with no evidence of atherosclerosis in angiographic results) using PCR-RFLP method. A set of questionnaires administrated and serum factors was measured. Then statistical analysis including regression logistic and chi-square were performed on data.
Results: In our studied population, rs2073658 SNP was significantly associated with FBS levels (P=0.006). Individual with GG had higher FBS levels; but there was no correlation with PCAD or other serum factors. Relating to rs3737787 SNP also there were no significant differences in allelic frequencies between cases and control and it did not show any significant relation with any parameters (P>0.05).
Conclusion: USF1 gene can affect to the some related CVD traits in our south Iranian population but no significant association with increasing or decreasing PCAD risk.Keyword(s): Premature coronary heart diseases, USF1 gene, Polymorphism, Association study, Risk factors