نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کونژوگاسیون آنتی بادی های منوکلونال، پلی کلونال و قطعه F(ab)2 ضد ایمونوگلوبین موشی با ماده فلورسانس فیکواریترین و Cy5گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: ایمنوشیمی

پژوهشگران: 
قدس رویا (مسئول طرح)
محمودیان جعفر (همکار طرح)
جدی تهرانی محمود (همکار طرح)
ربانی حجت اله (همکار طرح)
محمودی سیداحمدرضا (همکار طرح)
بالای گلی لیلا (همکار طرح)
بابایی مهدخت (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

باset up  این روش ها می توان رنگ های ذکر شده ـ فیکواریترین و  Cy5ـ را به انواع آنتی بادی های تولیدی متصل نمود و از آنها برای رنگ آمیزی های اختصاصی استفاده کرد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

زمینه و هدف:  کونجوگاسیون رنگ های مختلف به آنتی بادی ها یکی از ابزارهای مهم در تحقیقات علوم پزشکی می باشد. هدف از انجام این پروژه پایه گذاری روش های کونجوگاسیون رنگ های فیکواریترین و Cy5 به آنتی بادی ها می باشد. آنتی بادی های کونجوگه به این رنگ ها می توانند به عنوان ملکولهای نشانگر در تحقیقات علوم پزشکی کاربرد فراوان داشته باشند.
روش کار: فیکواریترین ملکول پروتئینی
240KD می باشد که به دو روش کارآمد به ملکولهای کامل آنتی بادی و قطعه های F(ab)2 متصل گردید. در این دو روش از دو رابط به نام های SPDP, SMCC استفاده گردید. همچنین ملکول Cy5 یک ملکول آلی کوچکی می باشد که به آنتی بادی متصل گردید.
یافته ها: اتصال فیکواریترین به آنتی بادی به دو روش صورت پذیرفت. هر دو روش با کارآمدی بالای قابلیت اتصال رنگ فیکواریترین به آنتی بادی را داشت. نتایج اتصال ملکول Cy5 به آنتی بادی نشان می دهد که نسبت مو لی اتصال 4 مول رنگ به یک مول آنتی بادی بهترین نتیجه را می دهد.
نتیجه گیری: به کمک رابط های هتروفانکشنالی همچون
SPDP, SMCC می توان رنگ فیکواریترین را با کارآمدی بالا به آنتی بادی متصل نمود. همچنین اتصال 4 مول رنگ Cy5 به آنتی بادی دارای نتایج قابل قبولی می باشد.فیکواریترین، Cy5، آنتی بادی، کونجوگاسیون

 
 
Title:

Conjugation of monoclonal, Polyclonal and F(ab)2 fragment of Anti mouse Immunoglobulins to fluorescence substances: phycoerythrin and Cy5Abstract:

Introduction: Obviously, due to the fact that conjugating various antibodies to different dyes is a critical point in medical investigations, we conjugated PE and Cy5 molecules to various kinds of antibodies. In fact, they used as specific probes in medical research.
Method: There are two efficient methods to conjugate PE molecule to antibody. First, PE was attached to SMCC linker; then, Antibody was attached to PE-SMCC. Second, SH groups were added on PE molecule, while Antibody was attached to SPDP linker. Then, Antibody-SPDP molecule was mixed with PE. Because of the fact that Cy5 molecule is very active, it could attach to Antibody strongly.
Result: Both methods that were used to conjugate PE to Antibody were suitable. Also, Cy5 was attached to Antibody properly.
Conclusion: Based on our results, both SMCC linker method and SPDP linker method are suitable methods to conjugate PE to Antibody. Also, According to our investigations the best molar ratio to conjugate Cy5 to Antibody is 4 moles Cy5 per 1 mole Antibody.Keyword(s): PE, Cy5, Antibody, Conjugation