نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس های آویشن قفقازی (Thymus caucasicus) و آویشن تفلیسی (Thymus transcaucasicus) و بررسی فعالیت ضد میکروبی آنهاگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکوگنوزی و داروسازی

پژوهشگران: 
حاجی آقایی رضا (مسئول طرح)
علوی سیدحمیدرضا (همکار طرح)
رضازاده شمس علی (همکار طرح)
حاجی آخوندی عباس (همکار طرح)
صمدی زهرا (همکار طرح)
اجنی یوسف (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

گیاهان آویشن تفلیسی Thymus transcaucasicus و قفقازی Thymus caucasicus از خانواده نعناعیان (Labiatae) از استان اردبیل در فصل گل دهی جمع آوری و شناسایی گردیده و در هرباریوم مرکزی پژوهشکده گیاهان دارویی با شماره هرباریومی 41 و 87 نگهداری می شوند. اسانس بخش هوایی آویشن تفلیسی و قفقازی به دو روش تقطیر با آب و تقطیر با بخار آب جمع آوری شد. اسانس های تهیه شده بوسیله سدیم سولفات بی آب، آب گیری شده و در دمای 4 درجه سانتی گراد جهت انجام آنالیز GC/Mass نگهداری شد. در اسانس گیاه آویشن قفقازی که به روش تقطیر با آب بدست آمد، 44 ترکیب شناسایی شد که عمده این ترکیبات: نرولیدول %52.53، ژرانیول %7.02 و ژانیل استات %5.64 بود. در اسانس این گیاه به روش تقطیر با بخار آب 58 ترکیب شناسایی گردد که عمده ترین آنها شامل: نرولیدول %53.58، ژرانیول %7.02 و ژرانیول استات %6.57 بود. در اسانس حاصل از آویشن تفلیسی به روش تقطیر با آب ترکیبات عمده شامل: تیمول %33.31، 1-8- سینئول %11.56 و لینالول %8.08 بود. در اسانس این گیاه که بوسیله تقطیر با بخار آب حاصل گردید ترکیبات عمده تیمول %24.85، پرونیل استات %14.56، لینالول استات %8.57، تیمول متیل اتر %7.71، لینالول %5.63 و نریل استات %5.14 بود.فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاهان آویشن قفقازی و تفلیسی به صورت برون تنی و در مقابل 8 سویه به روش انتشار در آگار انجام شد. نتایج نشان دهنده مؤثر بودن این گیاهان در مقابل  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa and Meticillin Resistant Staphylococcus aureus  می باشد.آویشن قفقازی، آویشن تفلیسی، اثر ضد میکروبی

 
 
Title:

Study of chemical constituents and antimicrobial activity of essential oil of Thymus caucasicus and Thymus transcaucasicusAbstract:

Thymus caucasicus and Thymus transcaucasicus (lamiaceae) at the flowering stage were collected, from Ardabil province (No. 41and 87 at Central Herbarium of Institute of Medicinal Plants, ACECR).
The essential oil aerial parts of T. caucasicus and T. transcaucasicus were collected by Hydrodistillation in a Clevenger type apparatus and Steam distillation method. The essential oils were dried over anhydrous sodium sulphate and after filtaration, stored at +4oC until tested and GC/MS analyzed.
The essence of T. caucasicus which was collected by hydrodistillation, 44 compounds were identified which most important ones were Nerolidol (52.31%), Geraniol (7.02%), Geranyl acetone (5.64%).
In steam distillation essence of T. caucasicus, 58 compounds were identified which most important ones were Nerolidol (53.58%), Geranyl acetone (6.57%), Geraniol (7.02%).
At T. transcaucasicus, the major components were thymol (33.31%), 1,8 cineol (11.56%) and linalool (8.08%), in hydro distillation method and the major components were thymol (24.85%), bronyl acetate (14.65%), linalyl acetate (8.57%), thymol methyl ether (7.71%), linalool (5.63%) and neryl acetate (5.14%) in hydro distillation method.
In vitro antimicrobial activities of T. caucasicus and T. transcaucasicus was performed against eight standard bacterial strains using agar dilution method. Result showed that was effective against Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa and Meticillin Resistant Staphylococcus aureus.Keyword(s): Thymus caucasicus, Thymus transcaucasicus, antimicrobial effect