نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه اثر افزودن سه نوع نگهدارنده بر ویژگیهای میکروبی، مکانیکی، فیزیکوشیمیایی و حسی فیلم خوراکی تهیه شده از ایزوله پروتئین سویا (در دست اجرا)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده: 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):