نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطابقت فرهنگی و بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی «مقیاس فاجعه سازی درد»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: طب فیزیکی

پژوهشگران: 
صادقی شهرام (مسئول طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
رییس سادات احمد (همکار طرح)
شاه قلی لیلی (همکار طرح)
مخبریان نژاد راضیه (همکار طرح)
فروزشخواه فرزانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با توجه به نیاز فزاینده محققین علوم پایه و بالینی به ابزاری استاندارد جهت اندازه گیری فاجعه سازی درد، گونه فارسی ابزار استاندارد PCS می تواند به عنوان سنجشی در جهت توسعه دانش و ارتقای ارائه خدمات در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

مقدمه: فاجعه سازی عبارت است از مجموعه ای از تفکرات منفی مبالغه شده که در هنگام مواجهه با «تجربه دردناک» یا «درد قابل پیش ینی» به شخص روی می آورد. مقیاس فاجعه سازی درد”Pain Catastrophizing Scale” ابزاری سیزده سوالی برای اندازه گیری «فاجعه سازی» است که بیمار برحسب درگیری ذهنی خویش به سوالات آن پاسخ می دهد. احتمال بروز درد مزمن و ناتوانی در اشخاصی که امتیازی بیش از 30 کسب کرده باشند بیشتر از سایر افراد است و لزوم مداخلات روان شناختی را نشان می دهد.
روایی و پایایی نسخه انگلیسی (اصلی) این ابزار نشان داده شده است ولی در حد اطلاع محققان طرح، نسخه فارسی آن از نظر پایایی و روایی مورد بررسی قرار نگرفته است. این طرح به منظور ترجمه و بررسی پایایی و روایی گونه فارسی این ابزار انجام گرفته است
.
مواد و روش ها: پس از اخذ اجازه از پروفسور سولیوان (طراح ابزار)، ترجمه به روش استاندارد Forward Backward انجام گرفت و نسخه مقدماتی در اختیار پانزده بیمار مبتلا به دردهای غیربدخیم عضلانی اسکلتی قرار گرفت، بیماران مزبور مشکلی در زمینه تکمیل پرسشنامه نداشتند لذا همان پرسشنامه به عنوان ابزار نهایی از طریق سه مرکز به روش «نمونه در دسترس» در اختیار داوطلبان مبتلا به دردهای غیر بدخیم عضلانی اسکلتی قرار گرفت. سپس پایایی و روایی گونه فارسی پرسشنامه مذکور با استفاده از داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یکصدو شانزده داوطلب در این طرح شرکت کردند که %64.7 آنها مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سنی شرکت کنندگان به ترتیب 41 و 0.48 سال بود. میانگین امتیاز کسب شده بیماران 19.7 و انحراف معیار آن 11.56 بود.
پایایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل آماری «همخوانی داخلی» و روایی آن با استفاده از روش «گروه های شناخته شده» مورد ارزیابی قرار گرفت و آزمون تحلیل عاملی به منظور تعیین مولفه های اصلی انجام شد.
تحلیل همخوانی داخلی نشان داد که هر سه خرده مقیاس گونه فارسی از حداقل ضرایب استاندارد پایایی معادل 0.93 برخوردار هستند. لذا پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
آزمون آماری گروه های شناخته شده نشان داد که گونه فارسی PCS قادر به افتراق زیر گروههای جمعیتی بر حسب جنس می باشد. لذا پرسشنامه از روایی قابل قبولی برخوردار است.
آزمون تحلیل عاملی نیز دو جزء اصلی را به دست داد که مجموعا 58.56 درصد پراکندگی میان مقیاس های پرسشنامه را توجیه می نمود.
نتیجه گیری: گونه فارسی پرسشنامه "PCS" به منظور اندازه گیری «فاجعه سازی درد» از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است.پایایی، پرسشنامه، درد، روایی، مقیاس فاجعه سازی درد

 
 
Title:

Cross cultural adaptation, reliability and validity of the Iranian version of the pain catastrophizing scaleAbstract:

Introduction: Catastrophizing is defined as exaggerated negative thoughts during actual or anticipated painful experience. Pain catastrophizing scale (PCS) is a 13 item instrument designed to measure catastrophic thinking. The patient replies to the items according to his/her. Feeling or thoughts when experiencing pain on a 5 point scale. Scones higher than 30 indicate higher probability for chronic pain/disability and necessity for psychological interventions. The original (English) version of the PCS has been shown to be valid and reliable. But to the best of out knowledge; Its Iranian version has not been evaluated yet.
This research was done for assessing validity and reliability of the Farsi version of PCS.
Methods: After taking permission from Professor Sullivan, translation was done according to the standard forward - backward translation method. The preliminary version was completed b 15 volunteers with non - malignant musculoskeletal pain syndromes. They reported no problem with completing the questionnaire and we used it without any change as the final version.
The final version was completed by volunteer patients in three medical centers in Tehran. Validity and reliability was evaluated using the acquired data.
Results: one hundred and sixteen volunteers (64.7% male) participated in the study. Mean (SD) for the participants’ age and PCS scores were 41(0.48) years and 19.7(11.56) points, respectively.
Reliability and validity were assessed using “internal contingency” and “known groups method” respectively. Factor analysis was performed to determine the principal components.
Internal contingency revealed that all three subscales of the Farsi version minimum reliability is 0.93, we can thus conclude that the instrument is reliable.
Known groups method analysis showed that PCS can differentiate subgroups according to sex, so the questionnaire is valid.
Factor analysis identified tow principal components accounted for 58/56% of the variance.
Conclusion: the Farsi version of PCS is valid and reliable in measuring the “pain catastrophizing” in Farsi speaking population.Keyword(s): pain, pain catastrophizing scale, questionnaire, reliability, validity