نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سوخت امولسیونیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: طراحی فرایندهای شیمیایی

پژوهشگران: 
ثقفی رضا (مسئول طرح)
ایران پور سعید (همکار طرح)
احمدی اول پرویز (همکار طرح)
گنجی زهرا (همکار طرح)
رضا لیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

مصرف روز افزون سوختهای فسیلی و وابستگی زندگی بشر به این سوختها باعث شده است که معضلات استفاده از آنها بیش از پیش نمود داشته باشد. افزایش گازهای گلخانه ای و اثرات مخرب این گازها بر محیط زیست و کاهش ذخائر نفتی به همراه مسائل موجود در استفاده از سوختها، مانند توجه به راندمان احتراق، میزان کسب انرژی از هر واحد سوخت، انبارداری و امکان انتقال به خصوص در فصل زمستان باعث شد تا موضوع سوخت امولسیونی مورد توجه قرار گیرد.
از آنجا که زمینه فعالیت گروه پژوهشی طراحی فرایندهای شیمیایی جهاد تهران بر اساس سورفکتانتها و مواد فعال سطحی بنا نهاده شده و تجربیات گرانبهایی در این زمینه کسب شده است، طرح مطالعاتی سوخت امولسیونی به کارفرمایی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، با مطالعه بیش از هزار چکیده مقاله، 700 پتنت و تعداد زیادی از گزارشهای تحقیقاتی شرکتهای معتبر صنعتی و مراکز آکادمیک در دنیا صورت پذیرفت تا اطلاعات مقدماتی مورد نیاز جهت ورود به مرحله عملیاتی طرح جمع آوری گردد
.سوخت امولسیونی، سوخت فسیلی، مواد فعال سطحی، امولسیفایر

 
 
Title:

Emulsion FuelAbstract:

Increasing consumption of fossil fuels and dependence of human life has led to fuel the problems of their use can be more than before.
Increasing greenhouse gases and the destructive effects of these gases and reduce environmental problems with oil supplies in the use of such fuels, the combustion efficiency, the rate of energy gain per unit of fuel, storage and transfer, especially in winter caused emulsified fuel to the topic should be considered.
Because the field of "Farayand Chemical Research Group" ACECR Tehran Branch, based on surface active agents and precious experience in this field, Project to study fuel emulsion with further studies and articles and resources patent ended. The basic information required for project operation phase emulsion fuel was collected.Keyword(s): Emulsion fuel, Surface active agents, Emulsifier, Surfactant