نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنتز ممانتین هیدروکلراید در مقیاس آزمایشگاهیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

1ـ تولید ممانتین هیدروکلراید در مقیاس بالاتر
2ـ چاپ مقاله ISI در: Journal Electrochem. Sci., 4, 1138-1152 (2009)
3 ـ ثبت دو اختراع داخلی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

ماده اولیه دارویی ممانتین هیدروکلراید،3و 5- دی متیل آدامانتان -1- آمینوهیدروکلراید، به عنوان یک داروی موثر و فوق العاده برای درمان بیماری آلزایمر شناخته شده است. گزارش حاضر شامل معرفی ممانتین هیدروکلراید، مطالعه زنجیره سنتز، روش های سنتز آزمایشگاهی، شناسایی و آنالیز، و بحث و نتیجه گیری است. در این طرح، ممانتین هیدروکلراید طی سه مرحله تهیه گردیده است. در مرحله نخست، از واکنش برم و 1و 3- دی متیل آدامانتان، 1-برومو -3 و 5- دی متیل آدامانتان تهیه گردید. در مرحله دوم، از واکنش 1- برومو -3 و 5- دی متیل آدامانتان با فرمامید در دمای بالا، 1-فرمامیدو -3 و 5- دی متیل آدامانتان سنتز گردید. و بالاخره در مرحله سوم، نمک ممانتین هیدروکلراید طی هیدرولیز اسیدی 1-فرمامیدو -3 و 5- دی متیل آدامانتان در هیدروکلریک اسید غلیظ تهیه گردید. بعد از نوبلور کردن و خالص سازی، ممانتین هیدروکلراید با بهره نهایی %60 و خلوص %99 (به کمک تکنیک GC) بدست آمد.ممانتین هیدروکلراید، 1 و 3- دی متیل آدامانتان، 1- فرمامیدو -3 و 5-دی متیل آدامانتان، سنتز

 
 
Title:

Synthesis of Memantine Hydrochloride in laboratory ScaleAbstract:

Memantine hydrochloride, 3,5-dimethyl adamantine-1-aminohydrochloride, is known as an efficient and extraordinary drug for treatment of moderate to severe Alzheimer disease. The present report includes: memantine hydrochloride introduction, study of synthetic chains, methods of synthesis in laboratory, analysis and discussion. In selected synthetic chain in this project, memantine hydrochloride was synthesized in 3 steps. In the first step, 1-bromo-3,5-dimethyladamantane was synthesized by reaction of 1,3-dimethyladamantane and bromine. In the second step, by reaction of 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane and formamide, 1-formamido-3,5-dimethyladamantane was synthesized. Finally, in the third step memantine hydrochloride was prepared by acidic hydrolysis of 1-formamido-3,5-dimethyladamantane in hydrochloric acid(con). After recrystallization and purification, memantine hydrochloride was obtained in yield of 60% and purity of > 99% (by GC).Keyword(s): Memantine hydrochloride, 1,3-dimethyladamantane, 1-formamido-3,5-dimethyladamantane, Synthesis