برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان اعتماد اجتماعی در استان مازندران (مطالعه موردی شهر ساری)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
امیرراشد فرشته (مسئول طرح)
حسنی علی جان (همکار طرح)
حسینی علی اصغر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

اعتماد اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر با چشم اندازهای متفاوتی در نظریات اجتماعی مطرح گردیده و به عنوان یکی ازمهمترین مولفه های توسعه اجتماعی ـ اقتصادی در جهان مدرن مطرح است. اهمیت و ضرورت اعتماد اجتماعی با مباحث سرمایه اجتماعی نیز ارتباط تنگاتنگی دارد و با توجه به اینکه در سالهای اخیر اغلب کشورها با کاهش سرمایه اجتماعی و بخصوص با بحران اعتماد اجتماعی روبرویند (فوکویاما، 1379) کشورمان و بطور دقیقتر استان مازندران نیز در این پروسه قرار خواهند گرفت، همچنین در آثار بجای مانده در حوزه هایی چون مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در مازندران شاهد افول و نزول مفاهیم فوق بوده ایم (تحلیل طرحهای استانی از 1375-1384) که محققین این پژوهش آن را ناشی از کاهش اعتماد اجتماعی می دانند. بدین سبب میزان اعتماداجتماعی در استان مازندران به عنوان یکی از مناطقی که دارای پتانسیل بالقوه ای در زمینه توسعه است مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان از نتایج آن دربرنامه ریزیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استفاده های سودمندی کرد.
مساله اصلی این تحقیق بررسی میزان اعتماد اجتماعی در میان مردم استان مازندران (ساری) و تاثیر عوامل زمینه ای (سن، جنس و تحصیلات) بر آن است.
جامعه آماری این تحقیق ازمیان افراد 15 سال به بالای شهر ساری (مرکز استان مازندران) انتخاب شده است. روش گردآوری داده ها پیمایشی بوده و تکنیک مورداستفاده نیز پرسشنامه می باشد. برای تحلیل و پردازش داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و برنامه
spss بهره برده ایم.
برای بررسی میزان اعتماد اجتماعی از شاخص هایی چون اعتماد افراد به صداقت کنشگران مختلف و اعتماد به درستکاری و یکرنگی آنها استفاده شد.
یافته ها نشان می دهد که بالاترین میزان اعتماد اجتماعی مربوط به خانواده افراد خصوصا پدر و مادر و کمترین میزان آن مربوط به صحبت های دوستان و آشنایان است
.
در میان مشاغل، سازمانها و مقامات، بیشترین میزان اعتماد مربوط به هنرمندان، دادگستری و اعضای شورای شهر است و کمترین میزان اعتماد مربوط به شهردار و فرماندار می باشد
.
بیشترین نگرانی از عدم یکرنگی و صمیمیت افراد مربوط به همکاران می شود و بیشترین ترس و نگرانی از آسیب های شایع در جامعه مربوط به سرقت اموال است.
در زمینه رابطه بین عوامل زمینه ای و میزان اعتماد اجتماعی نتیجه آزمون های آماری نشان می دهد که بین جنسیت افراد و میزان اعتماد اجتماعی و همچنین بین میزان تحصیلات آنها و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، صمیمیت، صداقت، درستکاری

 
 
Title:

(Study of the Rate of Social Trust in Mazandaran state (A Case Study of SariAbstract:

Social trust is among the concepts which have been proposed in the social opinions with various prospects over the recent decades, and serves as one of the most important components of social-economic development in the modern world. The importance and necessity of the social trust has a close relation with topics of the social asset and whereas many countries are facing with a reduction in the social asset and particularly with a crisis of social trust (Fokoyama, 2000), Iran, and Mazandaran province in particular, would be placed in this process. Moreover, in the works left over in the domains like social participation, social asset and social security in mazandran, we witness that the above-mentioned concepts have dwindled (analysis of provincial plans between 1996 and 2005), something that present researchers believe to be the result of the reduction of social trust. To this end the degree of social trust in mazandaran province as one of the regions with a potential for development was examined so that the results could be used in economic, social and cultural planning.
The main aim of the present research is to study the degree of the social trust among the people of mazandaran province (Sari) and the effect of background factors (age, gender and decucation) on it.
The statistical community has been selected from the individuals with more than 15 years of age in the city of Sari (capital of mazandaran province). Data has been collected as a survey and the technique has been a questionnaire. We have used descriptive and deductive statistics and the SPSS program to analyze the data.
Indexes such as people’s trust in different actors and trust in their rectitude and good faith were used to examine the degree of the social trust.
The findings reveal that the highest degree of social trust goes to the family of friends and relatives.
Among the jobs, organizations and authorities, the highest degree of trust is attached to artists, justice department employees and members of the city council and lowest degree of trust belongs to the mayor and the governor.
People are mainly concerned about the lack of good faith and sincerity of their colleagues, and the highest degree of fear and anxiety about the evils spread in the society is attributed to the robbery.
As for the relation between the background factors and the degree of social trust the result of the statistical tests show that there is a significant relation between the gender of individuals and the degree of their social trust and also between their education and the social trust.Keyword(s): Social trust, social asset, sincerity, honesty, rectitude