نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه اثر ضدمیکروبی گیاه کاکوتی بر برخی باکتریهای مولد فساد و بیماری زای مواد غذایی در محیط کشت و اثر آن در افزایش زمان نگهداری محصولات لبنیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی صنایع غذایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.
از نتایج، طرح مقاله پژوهشی استخراج شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در این پژوهش اثر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر نه باکتری مولد فساد و بیماری زای مواد غذایی (انتروباکتر آئروژینز، اشرشیاکلی، کلبسیلا نومونیا، سودوموناس آئروژینوزا، سالمونلا انتریتیدیس، شیگلا دیزنتری، باسیلوس سرئوس، لیستریا مونوسایتوژنس و استافیلوکوکوس اورئوس) به روش رقت لوله ای در شش غلظت (g/ 0,125,250,500,1000,2000,4000) مطالعه شد و حداقل غلظت کشندگی و بازدارندگی اسانس و عصاره برای هر باکتری تعیین گردید. با توجه به نتایج، سه غلظت از اسانس (g/ 125,250,500) و سه غلظت از عصاره (g/ 1000,2000,4000) برای بررسی تاثیر آنها بر چهار باکتری مولد فساد و بیماری زا در ماست در طول مدت نگهداری استفاده شد. مشاهدات نشان داد که اسانس کاکوتی کوهی در ماست بر سالمونلا انتریتیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس در غلظت g/ 125 و بر اشرشیاکلی در غلظت g/ 250 بیشترین اثر مهارکنندگی را دارد و بر انتروباکتر آئروژینز در ماست در مقایسه با نمونه شاهد تأثیر معنی داری ندارد (P<0.01). عصاره کاکوتی کوهی در غلظت g/ 1000 توانست رشد باکتری های فوق را در ماست مهار نماید. بررسی اثر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر باکتری های آغازگر در ماست نشان داد که اسانس کاکوتی کوهی اثری بر رشد باکتری های آغازگر در ماست ندارد و عصاره کاکوتی کوهی در غلظت g/ 4000 می تواند رشد باکتری های آغازگر را در ماست بصورت معنی داری کاهش دهد (P<0.01). نتایج آزمون چشایی نیز نشان داد از میان نمونه های ماست حاوی اسانس (g/lμ125,250,500) و عصاره (g/lμ1000,2000,4000) و نمونه شاهد، نمونه ماست حاوی g/lμ2000 عصاره کاکوتی کوهی از نظر داوران دارای عطر و طعم بهتری نسبت به نمونه شاهد بود و در طول زمان نمونه های حاوی غلظت های مختلف عصاره از بافت و ظاهر بهتری نسبت به نمونه شاهد برخوردار بودند. بنابراین استفاده از عصاره کاکوتی کوهی به عنوان یک نگهدارنده و طعم دهنده طبیعی جهت افزایش ماندگاری ماست و بهبود ویژگی های حسی آن پیشنهاد می شود.

 
 
Title:Abstract:

The antimicrobial effect of essential oil and extract of Ziziphora clinopodioides L. at concentrations of 125, 250, 500, 1000, 2000 and 4000 µg/L was studied on the growth of 9 bacterial strains (three Gram-positive strains and six Gram-negative strains). Minimum inhibitory Concentration (MIC) was determined using dilution method and minimum bactericidal concentration(MBC) was taken from the concentration of the lowest dosed test tube showing no growth on subcultured. All tested organisms were inhibited by essential oil of Ziziphora clinopodioides except Pseudomonas aeroginosa and Shigella dysenteria. The MIC and MBC for Gram-negative bacteria, including Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Salmonella enteritidis were 250, 500, 125 and 250 mg/l respectively. The MIC for Gram-negative bacteria, including Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus were 125, 1000 and 125mg/l respctivily. The MIC and MBC of Ziziphora clinopodioides extract for Gram-negetive bacteria, including Enterobacter aerogenes, Escherichia coil, Klebsiella pneumoniae, Salmonella enteritidis and Shigella dysenteria were 1000-2000 µg/L. The MIC and MBC for Gram-positive bacteria, including Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus, were 1000-4000 µg/L.
According to the results of in vitro stage, three concentration of essential oil (125, 250 and 500 µg/L) and extract (1000,2000 and 4000 µg/L) were selected to evaluating their effects against four food spoilage and pathogenic bacteria (Escherichia coil, staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, and salmonella enteritidis) in yoghurt during the storage time. Results showed that the essential oil at 125 µg/L had inhibition effect on staphylococcus aureus and salmonella enteritidis which caused in reduction at least 4 and 5 log10 of those organisms during 2 and 6 days respectively. Such inhibition was also observed on E. coli at 250 µg/L which found to reduce 4 log10 after 4 days. No inhibition was detected on Enterobacter aerogenes at all concentrations. The extract of Ziziphora clinopodioides at 1000 µg/L had the most inhibition effect against all of tested bacteria in yoghurt, which caused in reduction 3.7, 4.2, 4.7 and 3.2 log10 of staphylococcus aureus, E. coli, salmonella enteritidis and Enterobacter aerogenes, respectively.
Viability of starter culture was investigated during the storage of yoghurt at 4°C at different time intervals. The results showed that the number of starter culture in all samples decreased during storage. Effect of the essential oil of Ziziphora clinopodioides was not significantly different (P<0.01) from the control sample. The extract of Ziziphora clinopodioides at high concentration (4000
mg/L) significantly (P<0.01) decreased the viability of starter culture after 19 th day of yoghurt production. Yoghurt samples with extract of Ziziphora clinopodioides at 2000 mg/L had the best consistency, appearance and flavour between all of treatments and control samples.
The essential oil and extract of Ziziphora clinopodioides examined in this study have potential for application as flavouring agent and preservative in foods to increase shelf-life or promote safety.Keyword(s):