نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین سطح هموسیستئین و اسید فولیک و ارتباط پلی مورفیسم C677T از ژن متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز MTHFR (به عنوان ریسک فاکتور) با بیماری عروق کرونر زودرس (کمتر از 45 سال در مردان و 55 سال در زنان) (PCAD)



گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: ژنتیک انسانی

پژوهشگران: 
سنمار سارا (مسئول طرح)
جویان نجمه (همکار طرح)
تابعی سیدمحمدباقر (همکار طرح)
یاوریان مجید (همکار طرح)
طارمی بهرام (همکار طرح)
کاظمی شریف (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

مقدمه: پروتئین متیل تتراهیدروفولیت ردوکتاز (MTHFR) در احیا متیل تتراهیدروفولیت وارد می شود. پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی C677T در ژن MTHFR با افزایش سطح هموسیستئین به عنوان عامل خطر جهت بیماری های قلبی- عروقی عمل می نماید. چون بالا رفتن سطح هموسیستئین در آسیب رسانی به اندوتلیال سلول های رگی (عروق کرونر ) تاثیر زیادی دارد. اسید فولیک نیز با کاهش سطح هموسیستئین جهت پیشگیری از این بیماری بسیار موثر می باشد.
مواد و روشها: به منظور بررسی حاضر 400 نمونه خون از افراد (شامل 222 فرد بیمار دارای گرفتگی عروق کرونر زودرس و 178 کنترل فاقد این علائم) جمع آوری گردید. در این افراد پروفایل لیپیدی، هموسیستئین، اسید فولیک، قند و فشار خون، میزان
BMI و پلی مورفیسم C677T از ژن MTHFR تحت انجام تستهای شیمیایی و ژنتیکی قرار گرفت.
نتایج: درصد توزیع ژنوتیپهای مختلف
CC ،CT ،TT  به ترتیب در گروه بیمار 52.7، 42.79 و 4.51 و در گروه کنترل 53.3، 42.8 و 4 درصد مشاهده گردید. میانگین سطح هموسیستئین در گروه بیمار 14.36 و در گروه کنترل 11.97 و در مورد اسید فولیک در گروه بیمار  11.57و کنترل 10.92 محاسبه شد. شیوع فشار خون در 23.8% و سطح بالای قند خون در هنگام ناشتا 31% گزارش گردید. در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر سطح کلسترول خون بالای 260،%7.9 ،LDL  بالای 160،%19.5 ،HDL  زیر 35 در 30.4%، سطح تری گلیسیرید بالای 200 در 17.4% از بیماران مشاهده شد. نمایه توده بدنی بالای 25 نیز در 21.21% از بیماران گزارش گردید. سپس با استفاده از آنالیز لجستیک ارتباطHCY ، اسید فولیک و پلی مورفیسم C677T با بیماری عروق کرونر زودرس مقایسه گردید که ارتباطی مشاهده نشد(P=0.05)  و بین کشیدن سیگار،BMI ، قند خون و پروفایل لیپیدی نیز با احتمال بروز این بیماری در مردان زیر 45 سال و زنان زیر 55 سال در گروه بیمار و کنترل نیز تفاوت معنی داری دیده نشد(P=0.05) .
بحث: هیچ ارتباط معنی داری بین سطح هموسیستئین خون، سطح اسید فولیک و آلل
T از ژن MTHFR با بیماری گرفتگی عروق کرونر زودرس (مردان زیر 45 و زنان زیر 55 سال) مشاهده نشد. پیشنهاد می گردد در مطالعات دیگر از ژن های رایج دیگر در کشورهای مختلف جهان که از نظر ژنتیکی به ایران نزدیک می باشند استفاده گردد. همچنین این پلی مورفیسم و سطح HCY و فولیک اسید در افراد مبتلا به بیماری به فرم دیررس بیماری نیز چک و مقایسه گردد.



متیل تتراهیدروفولیت ردوکتاز، هموسیستئین، اسید فولیک، بیماری عروق کرونر قلب، آنالیز لجستیک

 
 
Title:

Determination of homocysteine (Hcy) levels, Folic acid and correlation to Methyl tetrahydrofolate reductase C677T gene variation in premature coronary artery disease (PCAD) in South Iran



Abstract:

Introduction: Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) is involved in the reduction of 5, 10-methylentetrahydrofolate. A 677C?T single nucleotide polymorphism (SNP) localized in the MTHFR gene was associated with both thermo ability and reduced activity of the enzyme and is associated with increased homocystein levels. Homocystein may impair vascular endothelial cell function. Higher serum homocystein levels among patients with Coronary heart disease (CHD) have been established. Folic acid decreases the level of homocystein and is very useful for coronary artery disease.
 Material and methods: This study included 400 subjects (222 cases & 178 controls). For all participants in this study Lipid profile, Homocystein, Folic acid, Blood glucose, Blood pressure, BMI and genetic polymorphism of MTHFR (Allele of C677T) tests were done.
Results: The percentage distribution of the different genotypes in the study population showed that the CC genotype was the most prevalent one followed by CT and then TT (52.7%, 42.79%, 4.51% in patients) (53.3%, 42.8%, 4% in controls). The mean of Hcy level in cases is 14.36 and controls is 11.97. The mean of acid folic in cases is 11.57 and controls are 10.92. the prevalence of hypertension was 23.8% (mostly grade 1), 31% had impaired fasting blood sugar .A cholesterol level of more than 260 mg/dl was found in 7.9% of the participants, 19.5% had a low – density lipoprotein level of more than 160 mg/dl, 30.4% had a high – density lipoprotein level of less than 35 mg/dl, and 17.4% had a triglyceride level of more than 200 mg/dl. Body mass index greater than 25 was found in 21.21% of the participants. In regression analysis, plasma tHCY, Folic acid and C677T polymorphism wasn’t significant associated with premature coronary artery disease. Smoking, BMI, FBS, Chol., TG, LDL and HDL hadn’t significant associated with PCAD.
Discussion: There was no significant association of T Allele in PCAD group when compared to control group. It showed that a lack of association between PCAD and HCY or Folic acid. It’s seemed that the high levels of homocystein and low level of folic acid in PCAD are not dependent on MTHFR activity and many other factors such as diabetes mellitus, hyper lipidemia, BMI, hyper pressure and smoking.



Keyword(s): MTHFR gene, 677C?T, Premature coronary heart disease, Homocystein, Folic acid, Risk factors, Independent, regression analysis