نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات ضدباکتریایی، ضد قارچی و سیتوتوکسیک عصاره های گونه های خیار دریایی هولوتریا لوکوسپیلاتا و بوهادسشیا مارموراتا در خلیج فارسگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: بیولوژی دریا

پژوهشگران: 
مخلصی امین (مسئول طرح)
گوهری احمدرضا (همکار طرح)
برزآبادی فراهانی فرزانه (همکار طرح)
دباغ رضا (همکار طرح)
نصرالهی علی (همکار طرح)
خوشنود رضا (همکار طرح)
شاهوردی احمدرضا (همکار طرح)
گوهری محمودرضا (همکار طرح)
محیطی فهیمه (همکار طرح)
مالمیر مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و سیتوتوکسیک دو گونه خیار دریایی هولوتریا لوکوسپیلوتا و بوهادسشیا مارموراتا جمع آوری شده از سواحل استان هرمزگان انجام شد. نمونه ها پس از جمع آوری، خشک شده و عصاره گیری از آنها با استفاده از حلالهای آلی انجام شد، خاصیت سیتوتوکسیک عصاره ها در غلظتهای مختلف بر روی لارو آرتمیا و همچنین خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی آنها با استفاده از روش دیسک دیفوزیون بررسی شد.
در این پژوهش عصاره هایی از سه بافت عضله، اندام دفاعی و مایع سلومیک گونه های خیار دریایی منتخب آماده سازی و آزمایشات برروی لارو آرتمیا و پنج سویه باکتریایی و قارچی که شامل سویه
Staphylococcus aureus به عنوان باکتری گرم مثبت،Pseudomonas aeruginosa  به عنوان باکتری گرم منفی،Escherichia coli  به عنوان باکتری گرم منفی،Candida albicans  به عنوان مخمر و Aspergillus niger به عنوان قارچ، صورت گرفت. بطورکلی قطر هاله عدم رشد در مورد آزمایشات حاصل از هر سه سویه Staphylococcus aureus،Pseudomonas aeruginosa  و Escherichia coli، و سه عصاره اتیل استاتی، متانولی و آبی- متانولی حاصل از سه اندام دفاعی، عضله و مایع سلومیک از هر دو گونه Holothuria leucospilota و Bohadschia marmorata برابر با صفر بود، و تنها در مورد دو سویه Aspergillus niger و  Candida albicansهاله عدم رشد ثبت شد. بطور کلی نتایج آزمایشات نشان داد که عصاره متانولی عضله گونه هولوتریا لوکوسپیلوتا بهترین نتایج سیتوتوکسیک و عصاره آبی - متانولی مایع سلومیک همین گونه برروی گونه قارچ Aspergillus niger بالاترین میزان بازدارندگی را نشان داد.ضد باکتریایی، ضد قارچی، سیتوتوکسیک، Holothuria leucospilota ،Bohadschia marmorata

 
 
Title:

Study on antibacterial, antifungal and cytotoxic effects of Holothuria leucospilota and Bohadschia marmorata extract in the Persian GulfAbstract:

This study to investigate on the effects of anti-bacterial, antifungal and cytotoxic of two species of sea cucumbers including Holothuria leucospilota and Bohadschia marmoratathat collected from the coast of Hormozgan province. After the samples collected, dried and ex-tracts them and usi organic solvents for samples preparation. Cytotoxic properties, antibacte-rial and antifungal properties determined in different concentrations on the extractions of Ar-temia larvae by using the Diffusion disk method.
In this study, some types extraction of three tissues including muscle, and Coelomic fluid and defense organ of selected sea cucumber species tested on the larvae of Artemia salina and five strains of bacteria and fungi, including Staphylococcus aureus as Gram-positive bac-teria, Pseudomonas aeruginosa as Gram-negative bacteria, Escherichia coli as Gram-negative bacteria, Candida albicans as a yeast and a fungus Aspergillus niger.
Test of diameter growth from all three strains Staphylococcus aureus, Pseudomonas ae-ruginosa and Escherichia coli, and three extractions consist of ethilasetate, methanol and wa-ter - methanol obtained from three defensive organs, muscle and Coelomic fluid of both spe-cies Holothuria leucospilota and Bohadschia marmorata was zero. Just about one kind of fun-gi and one kind of yeast including Aspergillus niger and Candida albicans showed some an-tibacterial activity. In general, results showed that methanolic extractiuon of muscle species Holothuria leucospilota had best results from cytotoxic extract water – methanol,and coelom-ic fluid had same results on the species of fungus Aspergillus niger in inhibition.Keyword(s): antibacterial, antifungal, cytotoxic, Holothuria leucospilota, Bohadschia marmorata