نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه مولفه های فراشناختی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر، اختلال وسواس - اجبار و اختلال افسرده خویی با افراد عادیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: علوم شناختی

پژوهشگران: 
معین الغربایی فاطمه (مسئول طرح)
نوفرستی اعظم (همکار طرح)
اناری آسیه (همکار طرح)
فدائی مهدی (همکار طرح)
صنعتی محمد (همکار طرح)
اکبری زردخانه سعید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

در این پژوهش مولفه های فرا شناختی افراد مبتلا به اختلال های وسواس ـ اجبار، اضطراب منتشر و افسرده خویی با افراد عادی مقایسه شد. ابزارهای اساسی مورد استفاده پرسشنامه های MCQ ،TCQ و ANTI بودند که روی چهار گروه آزمودنی فوق به تعداد 110 نفر (27 نفر ریزش به علت مشکلات پاسخ نامه ها) اجرا گردید و نتایج پژوهش موید فرض های اساسی اولیه طرح، مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین گروه های آزمایشی در باوره ای فراشناختی، راهبردهای کنترل فکر و حوزه های نگرانی بودند. بر همین اساس نتیجه نهایی پژوهش حاضر تاثیر معنادار مولفه های فراشناختی بر سلامت روان افراد خصوصا در بروز یا عدم بروز اختلالات اضطرابی و افسردگی بود.مولفه های فراشناختی، اختلال وسواس- اجبار، اختلال اضطراب منتشر، الگوی عملکرد اجرائی خودنظم بخش

 
 
Title:

The study of metacognitive factors in patients with obsessive compulsive disorder, generalized anxiety disorder, dysthimic disorder and normal individualsAbstract:

Keyword(s): (Metacognitive factors, Obssessive compulsive disorder (OCD), Generalized anxiety disorder (GAD), dysthimia, Self regulatory executive function (SREF