نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رفتارهای پرخطر مرتبط با سلامت در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی ایدز و هپاتیت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

مقدمه: بیماری ایدز در حال تبدیل شدن به یکی از معضلات جوامع جوان است زیرا جوانان به این دلیل که بیشتر از سایرین رفتارهای پر خطری مانند تماس های جنسی حفاظت نشده، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی را از خود بروز می دهند بیشتر در خطر ابتلا به این بیماری مهلک هستند. مطالعه حاضر جهت ارزیابی و بررسی این رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد طراحی شده است.
روش کار: از بین 15 دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد با 12645 دانشجو، 605 نفر از 5 دانشکده و 20 رشته تحصیلی جهت تکمیل پرسشنامه خود ایفا به روش تصادفی طبقه ای و خوشه ای انتخاب شدند. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 13 و با استفاده از آزمون مجذور کا و رگرسیون لجستیک آنالیز شدند.
نتایج:
%27.2 سابقه حداقل یک رفتار پرخطر را داشتند. میزان شیوع استعمال دخانیات، مصرف الکل، سوء مصرف مواد و تماس جنسی، به ترتیب 18.9، 9.6، 4.7 و 15.1 درصد بود. بین شاخص های هر یک از رفتارهای چهارگانه فوق همبستگی معنی داری وجود داشت. دانشجویان با سابقه رفتارهای پرخطر، سن بیشتری نسبت به بقیه داشتند. در کل فراوانی رفتار پرخطر در پسران نسبت به دختران، 2.5 برابر بیشتر بود (P=0.000). همچنین پسران در مقایسه با دختران، سه برابر سابقه استعمال دخانیات (P=0.000)، بیش از چهار برابر سابقه مصرف الکل (P=0.000) و نیز بیش از چهار برابر سابقه تماس جنسی (P=0.000) داشتند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که باید توجه بیشتری به کنترل رفتارهای پرخطر در دانشجویان معطوف شود و جهت پیشگیری از وقوع این رفتارها می بایست برنامه های آموزشی مناسب تدوین و اجرا گردد.رفتارهای پرخطر، دانشجویان، مشهد

 
 
Title:

Health-related risky behaviors in students of Ferdowsi University, Mashhad, 2008Abstract:

Background: HIV/AIDS is mostly a problem of youth, as a result of more engaging in high-risk behaviors such as unprotected sexual contacts, substance use and alcohol consumption. This study is designed for assessment of these high-risk behaviors among students of Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
Methods: From the 15 faculties with 12645 students, 605 students from 5 faculties and 21 branches of study were selected randomly. Students filled out a self-administer questionnaire. Data were analyzed using SPSS v.13.0 by Chi-square and logistic regression tests. 
Results: 27.2% reported at least one risk behavior in the lifelong history. The prevalence of smoking, alcohol and substance use and sexual contact were 18.9%, 9.6%, 4.7% and 15.1%, respectively.  There was a significant corelation between each of the above behaviors indices. Students with the history of high-risk behaviors were older comparing those without such history. Overll high-risk behaviors in males was 2.5 times more prevalent than females (p=0.000). Also boys compareing to girls used tobacco three times (p=0.000), and alcohol four times (p=0.000), and had sexual contact four times (p=0.000) more.
Conclusion: This study results showed the need to pay more attention to these high-risk behaviors in students by designing and conducting educational programs to prevent such risky behaviors.Keyword(s):