نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر عوامل مختلف بر جنین زایی سوماتیکی در پایه پا کوتاه کننده M.26 سیب به منظور تولید بذر مصنوعیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
همتی سیاوش (مسئول طرح)
محسنی آذر مهدی (همکار طرح)
دیلمقانی محمدرضا (همکار طرح)
ناصری لطف علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

چرخه زایشی طولانی و هتروزیگوسیتی شدید که منجر به تنوع ژنتیکی می شود، کارآیی روشهای مرسوم اصلاح درختان میوه همانند سیب را کاهش می دهد. هتروزیگوسیتی همچنین باعث ایجاد مشکل در تکثیر این گیاهان از طریق بذر می گردد. جنین زایی سوماتیکی یک روش جایگزین مناسبی برای اصلاح ژنتیکی ارقام مهم تجاری و یکی از تکنیک های موثر برای تکثیر گیاهان می باشد. جنین زایی سوماتیکی یک مرحله اساسی برای تولید بذر مصنوعی محسوب می شود. در این پژوهش شرایط لازم برای تشکیل کالوسهای جنین زا از ریزنمونه های مختلف (گلبرگ، میله بساک، نهنج گل، برگ و شاخه) در پایه پاکوتاه کننده M.26 سیب بررسی شد. از محیط کشت پایه MS تکمیل شده با دو هورمون NAA و 2,4-D با غلظت های مختلف (صفر، 2، 3 و 4 میلی گرم در لیتر) برای القا و تولید کالوس های جنین زا استفاده شد. تیمارهای هورمونی اکسین اثر معنی داری بر روی القا کالوس داشتند و درصد نمونه های القا شده در محیط های حاوی NAA بیشتر از محیط های حاوی2,4-D  بود. ریزنمونه گلبرگ با غلظت NAA 4mg/1 بدون سیتوکنین بیشترین درصد کالوس های جنین زا را داشت. در حالیکه بافت برگ در غلظت 3mg/l بیشترین درصد کالوسهای جنین زا را تولید کرد. بیشترین درصد تولید جنین های گلوبولار در تیمار  (MS+lmg/1 TDZ+1 mg/l ABA+0.5mg/1 GA) B3 مشاهده گردید.جنین زایی سوماتیکی، پایه پاکوتاه M.26، محیط کشت MS؛ NAA؛ 2,4-D

 
 
Title:

Evaluation of different factors effects on somatic embryogenesis in M.26 dwarf rootstock of apple for artificial seed productionAbstract:

Long generation cycle and high hetrozigosity, which cause genetically variation, decrease conventional methods efficiency of fruit tree improvement like apple. Also, hetrozigocity make problems for propagation these plants with seed. Somatic embryogenesis is an alternative method for genetic improvement of commercially important cultivars and effective technique for plant propagation. Somatic embryogenesis also is important step for synthetic seed production. In this research, factors necessary for embryogenic callus formation from different explants (petal, filament, receptacle, leaf and stem) in M.26 apple dwarf rootstock studied. MS basal medium supplemented with different concentrations of NAA and 2,4-D (0, 1, 2, 3 and 4 mg/l) used for embryogenic callus induction and production. Auxin treatments had significant effect on callus induction and percent of induced explants in mediums containing NAA were higher than mediums containing 2,4-D. Petal explant with 4 mg/l NAA without cytokinin had higher percent of embryogenic callus. Leaf explants produced higher percent of embryogenic callus in 3 mg/l NAA. Higher percent of globular embryo production observed in B3 treatment (MS+ 1 mg/l TDZ+ 1 mg/l ABA+ 0.5 mg/l GA).Keyword(s): somatic embryogenesis, M.26 dwarf rootstock, MS medium, NAA, 2,4-D