نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی شرایط رشد سویه های ریزوبیوم در فلاسکگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی

پژوهشگران: 
سلیمی حسن (مسئول طرح)
اولیا پرویز (همکار طرح)
علوی سیدمحمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

انتخاب و بهینه سازی محیط ها کشت مناسب یکی از مراحل کلیدی در تولید محصولات بیولوژیک بوده که تاثیر زیادی در قیمت نهایی محصول و در نتیجه تمایل مصرف کننده به محصول خواهد گذاشت. در این پروژه بهترین محیط های موجود که در مطالعات سایر محققین نتایج قابل قبولی داشتند، جهت استفاده در کشت ریزوبیوم بومی جدا شده در گروه پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه انتخاب محیط R9 بود که ضمن این که بالاترین میزان رشد را نشان می داد، نسبت به اغلب محیط ها نیز ارزان تر بود، به طوری که امکان استفاده از آن در تولید پایلوت و صنعتی نیز با بهینه سازی آماری میسر خواهد بود.ریزوبیوم، محیط کشت، بهینه سازی، محصولات بیولوژیک

 
 
Title:

Growth Conditions Optimization of Rhizobium in FlaskAbstract:

Selection and optimization of appropriate culture media is one of the key stages in production of biological products that effects highly in products prices and consequently in customers tendency for product usage. In this project, previous studies best media were selected and assess for our national Rhizobium isolate, that screening in Applied Microbiology Group, Tehran Unit, ACECR. The results of this study showed that R9 medium has high growth rate and also this medium is one of the cheapest media for culturing Rhizobium that can be use, with some statistics optimization, in pilot and industrial usages. Keyword(s): Rhizobium, Cultue medium, Optimization, Biological products