برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

دستیابی به ریشه موئین گیاه وشق (Dorema ammoniacum) از طریق ترانسفورماسیون آن، بررسی اثرات بیولوژیک و تاثیر برخی از شرایط اکولوژیکی بر متابولیتهای ثانویه (اسانسها)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: اکولوژی و سیستماتیک گیاهی

پژوهشگران: 
یوسف زادی مرتضی (مسئول طرح)
زینالی امینه (همکار طرح)
پارسا میترا (همکار طرح)
میرجلیلی محمدحسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

جنس Dorema در فلور ایران دارای 6 گونه می باشد که گونه D. ammoniacum (با نامهای محلی وشق، وشا و کما کندل) اندمیک ایران می باشد. وشق از جمله گونه های در معرض انقراض می باشد که بین 1 تا 2 متر ارتفاع دارد و یکی از مهمترین گیاهان دارویی اندمیک در نواحی خشک و نیمه خشک ایران می باشد. وشق تولید کننده صمغ دارویی می باشد که با نام گم آمونیاک یا آمونیاکم شناخته می شود که در حفرات ترشحی برگ، ساقه و دمبرگ جریان دارد. از صمغ این گیاه به طور سنتی به عنوان ضد نفخ، معرق، خلط آور، محرک، گشاد کننده عروق و ضد میکروب استفاده می شود. در این طرح پژوهشی با توجه به در معرض انقراض بودن این گونه به بررسی نیازهای اکولوژیکی و اهلی سازی آن همچنین به دلیل استفاده از این گیاه در طب سنتی به بررسی خواص بیولوژیکی و سمیت سلولی و نهایتا به منظور صنعتی سازی ترکیبات دارویی این گیاه به بررسی ترانسفورماسیون و القای ریشه موئینه پرداخته شد. اجزای اسانس (بوسیله دستگاههای GC و (GC-MS، خواص ضد میکروبی (با روشهای انتشار در دیسک و کمترین غلظت بازدارنده) و سمیت سلولی (به روش (MTT تعیین گردید. همچنین در این تحقیق شرایط اکولوژیکی (از نظر عواملی چون بارندگی، رطوبت، دما و بافت و عناصر خاک) این گیاه در زیستگاههای طبیعی آن و القای ریشه موئینه (با استفاده از 5 سویه مختلف از باکتری آگروباکتریوم ریزوژنز) مورد بررسی قرار گرفت. عمده اجزای تشکیل دهنده اسانس میوه آن Ocimenone و Cyclocitral شناسایی گردید. اسانس این گیاه خواص ضد میکروبی خوبی بر علیه باکتریهای B.subtilis،S.epidermidis  و S.aureus نشان داده و در عین حال سمیت سلولی کمی از خود نشان می دهد. این نتایج تایید کننده استفاده از این گیاه در طب سنتی می باشد. به منظور جوانه زنی بذرها شستشو و سرمای 4 درجه سانتی گراد ضروری می باشد و جیبرلین تسریع کننده آن می باشد. نیازهای اکولوژیک این گیاه را به شرح زیر می توان خلاصه کرد: بارندگی: متوسط بارندگی سالیانه 120-300 میلیمتر بارش عمدتا از نوع باران. درجه حرارت: متوسط سالیانه 12-18 درجه سانتیگراد حداقل دمای 10- و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد. خاک: کم عمق تا نیمه عمیق، بافت عمدتا سبک و بدون شوری،PH  از (9 تا 7)، آهکی، ترجیحا دارای گچ در لایه های زیرین. نتایج و مشاهدات نشان می دهد که امکان اهلی سازی این گیاه وجود دارد. برای القای ریشه موئینه از 5 سویه مختلف از باکتری آگروباکتریوم ریزوژنز استفاده گردید که نهایتا تنها سویه LBA9402 توانایی ترانسفورم کردن این گیاه را از خود نشان داد.کلیدواژگان: اسانس، ضد میکروبی، Dorema ammoniacum، ریشه موئینه

 
 
Title:

Hairy root culture of Dorema ammoniacum and study of biological activity and effects of some ecological condition on essential oilAbstract:

The genus Dorema (Apiaceae) is represented in the flora of Iran by six species, among which two are endemic as D. ammoniacum D. Don. and D. aucheri Boiss. are endemic. D. ammoniacum, a vulnerable species, grows to height about 1-2 m and in spring and early summer contains a milky juice. It is one of the most important endemic medicinal plants in many arid and semi-arid regions of Iran such as Yazd, Isfahan and Semnan provinces which known with local Persian names of Kandal, Vasha or Koma-kandal. D. ammoniacum produces a medicinal gum resin commonly known as Ammoniacum or gum ammoniac is found in cavities in stems, roots, and petioles. Resin exudes from punctures in the stem, which can occur from insect attack. The resin serves as a carminative, diaphoretic, expectorant, poultice, stimulant, antimicrobial, and vasodilator. It is occasionally used for chronic bronchitis and persistent coughs. It is still used in Indian and Western Medicine and is listed in the British pharmacopoeia as an antispasmodic and expectorant.
Present study describes the results of our study on the chemical composition, cytotoxicity and antimicrobial activity of the essential oil of D. ammoniacum. also we studied  ecological condition and hairy root induction. The major constituents of the fruits oil were (Z)-ocimenone (22.3%), (E)-ocimenone (18.1%) and ?-cyclocitral (9.9%). The oil showed promising antimicrobial activity against, B. subtilis, S. epidermidis and S. aureus. The biological activity of the essential oil obtained from D. ammoniacum showed significant antibacterial as well low cytotoxic activities. The results of this investigate confirmed the use of D. ammoniacum herb and essential oil as a safe medicinal plant in traditional medicine. hairy root cultures of D. ammoniacum that was established by transformation with Agrobacterium rhizogenes strain LBA9402.Keyword(s): essential oils, antimicrobial, Dorema ammoniacum, hairy root